جامعه‌شناسی شهری
مردم نگاری عاملیت زنان شهر تهران در مصرف آب

نیما بردیا فر

دوره 1400، شماره 18 ، خرداد 1400

چکیده
  چکیدهزنان به عنوان نیمی از جمعیت تهران یکی از اقشار تأثیرگذار در بروز بحران آب و در عین حال حل مسائل مرتبط با آن هستند. بر مبنای فرایند اجتماعی مطرح شده در این پژوهش در دوران جدید نوعی روانشناسی خاص در زنان بروز کرده است که آن‌ها را نسبت به هر دوره تاریخی دیگری متمایز می‌سازد به نحوی که آن‌ها را به مثالی بی‌مانند در میان اسلاف هم‌جنس ...  بیشتر