نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری (محیط زیست شهری)، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

شهرها به عنوان محل زندگی زمانی بیشترین مطلوبیت را بر کیفیت زندگی ساکنان خود ایجاد میکند که خواسته های وی را برآورده سازد. این خواسته ها در قالب تحقق ارزش هایی چون زیبایی منظر، آرامش، تنوع و.... معنا پیدا می کند. چنانچه هر یک از این ارزش ها در محیط زندگی یک فرد فاقد مطلوبیت باشد بر ادراک و
احساس وی از مکان و در نتیجه بر سطح رضایتمندی از محیط زندگی تأثیرگذار خواهد بود. پژوهش حاضر به تحلیل نقش مؤلفه‌های منظر شهری بر کیفیت محیط زیست شهری و رفتار زیست محیطی شهروندان شهر کرج در قالب شاخص های هویت و حس تعلق به مکان و تعادل و کیفیت بصری پرداخته است، به نوعی به بررسی رابطۀ واکنش های رفتاری انسان در ارتباط با مناظر شهری پس از درگیر شدن حواس انسان در محیط پرداخته است. داده های مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای، بازدید میدانی و تکمیل چک لیست گردآوری شده و تحلیل داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون، آزمون T تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون انجام گرفته است. در تحلیل رگرسیون شاخص های سه گانه، شاخص منظر شهری به عنوان متغییر وابسته و سایر شاخص ها به عنوان متغییر مستقل در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج شاخص های تعادل و کیفیت بصری و تعلق به مکان به ترتیب با ضرایب تأثیر 453 / 0 و 192 / 0 بیشترین تأثیر را تعادل و کیفیت بصری بر منظر شهری داشت. در این میان با توجه به ضریب تأثیر بالای شاخص تعادل و کیفیت بصری بر منظر شهری و اینکه مولفۀ های مربوط به شاخص تعادل و کیفیت بصری عمدتاً ویژگی های زیبایی شناسانۀ منظر شهر و محله است، می تواند نقش قابل توجهی در ارتقای منظر شهری کرج داشته باشد. در واقع، محیط های شهری که کیفیت مطلوبی از نظر شاخص های ذکر شده را دارا باشند، علاقه‌مندی مردم به حضور در فضای شهری، حس تعلق در محل سکونت و کار خود و اقدام
به رفتارهای زیست‌محیطی بیشتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the role of urban landscape components on the quality of urban environment and environmental behavior of citizens (Case study: Districts of Karaj)

نویسندگان [English]

  • mina Mina Heidari Temerabadi 1
  • Tajodin Karami 2

1 M.A. in Geography and Urban Planning (Urban Environment), Kharazmi University, Tehran, Iran.

2 Asistant professor, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Cities as living places create the most desirability on the quality of life of their residents when they meet their demands. These demands are in the form of realizing values such as landscape beauty, tranquility, diversity, etc. It finds meaning. If each of these values is not desirable in a person’s living environment, it will affect his perception and feeling of place and consequently on the level of satisfaction with the living environment. The present study analyzes the role of urban landscape components on the quality of urban environment and environmental behavior of karaj citizens in the form of indicators of identity and sense of belonging to place and balance and visual quality, somehow investigating the relationship between human behavioral reactions in relation to urban landscapes after engaging human senses in the environment. The required data were collected through library studies, field visits and checklist completion, and data analysis was performed using Pearson’s co-orum method, single-sample T-test and regression analysis. In regression analysis of three indices, urban landscape index was considered as dependent variable and other indicators were considered as independent variables. In regression analysis of three indices, urban landscape index was considered as dependent variable and other indicators were considered as independent variables. Based on the results of balance and visual quality and place belonging with impact coefficients of 0.453 and 0.192, respectively, balance and visual quality had the most effect on urban landscape. In the meantime, due to the high impact factor of balance index and visual quality on urban landscape and the fact that the authors of balance index and visual quality are mainly aesthetic features of city and neighborhood landscape It can play a significant role in improving the urban landscape of Karaj. In fact, urban environments that have a good quality in terms of the mentioned indicators, people’s interest in presence in urban space, sense of belonging in their place of residence and work, and action on environmental behaviors will be greater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desirability of urban landscape
  • Environmental behavior
  • Environmental quality