نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی، دانشگاه پیام نور، ایران(

2 )استادیار گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده
تاکنون دولت‌ها با اعمال سیاست‌ها و اقدامات مختلف اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، و کالبدی تلاش‌های زیادی را در راستای توسعه روستایی انجام داده‌اند.  با این حال، به نظر می‌رسد که این سیاست‌ها و اقدامات نتوانسته است زمینه‌ساز توسعه پایدار در سکونتگاه‌های روستایی شود. از این رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر حمایت‌های دولتی بر توسعه پایدار روستایی در روستاهای شهرستان شاهین شهر و میمه است. این پژوهش، از نظر روش توصیفی-پیمایشی (از نوع میدانی) و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل2834 سرپرست خانواده و نمونه آماری، بر مبنای فرمول کوکران، 338 نفر از این سرپرستان است. شیوه نمونه‌گیری در این پژوهش نمونه‌گیری در دسترس و ابزار گردآوری داده‌ پرسشنامه است. این پرسشنامه در دو قسمت حمایت‌های دولتی با 14 گویه و توسعه پایدار روستایی با 29 گویه طراحی شده است. داده‌های گردآوری شده از طریق تحلیل مسیر معادلات ساختاری و آزمون فریدمن در نرم‌افزار‌های  AMOS و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که حمایت‌های دولتی شامل حمایت‌های اجتماعی-فرهنگی، محیطی، و اقتصادی بر توسعه پایدار روستایی اثرگذار است.  افزون بر این، حمایت‌های دولتی بر شاخص محیطی بیشترین و بر شاخص اقتصادی کمترین میزان اثرگذاری را داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of governmental support on sustainable rural development (Case studies: Shahin Shahr and Meymeh villages)

نویسندگان [English]

  • Mitra Khatri Farmani 1
  • Masrat Ayat 2

1 Master's student, public administration majoring in public policy, Payam Noor University, Iran.

2 )Assistant Professor, Department of Computer Engineering and Information Technology, Payam Noor University

چکیده [English]

Abstract
Governments have made many efforts in rural development by implementing various economic, socio-cultural, and physical policies and actions; however, it seems that these policies and actions have not been able to provide rural settlements for sustainable development. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of governmental support on sustainable rural development in Shahin Shahr and Meymeh villages. This is an applied research which employs field descriptive-survey as a method. The statistical population consists of approximately 2834 head of households. The statistical sample includes 338 head of households that have been selected based on Cochran formula. Available sampling method have been applied as a sampling method technique. The data collection tool is a questionnaire. The questioner has been divided into two sections: government support with 14 items and sustainable rural development with 29 items. To analyze the collected data Structural Equation Path Analysis and Friedman test have been adopted by using AMOS and SPSS-22 software. The results indicate that, government supports, including socio-cultural, environmental, and economic supports, have a positive effect on sustainable rural development.  Furthermore, government supports have the largest effect on environmental indicators and the least effect on economic indicators

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governmental support
  • sustainable development
  • village
  • ShahinShahr and Meymah