نویسندگان باید پس از آماده‌سازی فایل‌ها از طریق بخش «ارسال مقاله» در سایت نسبت به تکمیل اطلاعات، ثبت مقاله و بارگذاری فایل‌های مربوط اقدام نمایند. (در این مرحله از نویسندگان درخواست می‌شود دو داور متخصص را برای داوری مقاله پیشنهاد دهند، ولی فصلنامه در انتخاب داوران پیشنهادی نویسنده مختار است و در هر صورت نام داوران انتخابی نشریه برای نویسنده مشخص نخواهد شد).

 از نویسندگان محترم درخواست می‌شود اطلاعات مربوط به مقاله و اطلاعات شخصی نویسندگان را کامل و دقیق ثبت کنند (در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد، توصیه می‌شود علاوه بر نویسنده مسئول، سایر نویسندگان هم در سایت نشریه حساب کاربری داشته باشند تا بتوانند از روند پیشرفت مقاله آگاه شوند). فایل‌های مربوط به مقاله (اصل مقاله و فایل‌های تکمیلی) باید دقیقا مطابق دستورالعمل ذکرشده آماده شده باشند و به‌طور کامل و دقیق روی سایت بارگذاری شوند. در صورتی که مقاله طبق موارد ساختاری و نگارشی موجود در راهنمای نویسندگان تنظیم نشده باشد، یا فایل‌ها دقیق و درست بارگذاری نشوند، مقاله به مراحل بررسی و داوری وارد نخواهد شد. 

  • فایل‌های درخواست‌شده

 فایل های درخواستی برای ثبت مقاله به تربیت زیر می باشد که پس از تکمیل آن برای نشریه در قسمت خواسته شده ارسال می‌شود:

-  مشخصات نویسندگان

-  فایل اصل مقاله (بدون نام نویسندگان)

- فایل چکیده انگلیسی همراه با واژگان کلیدی و نام نویسندگان

- فرم  انتشار اثر

- فرم تعارض منافع نویسندگان

- فرم تعهد نامه 

- فایل تصاویر موجود در مقاله

- فایل جداول موجود در مقاله 

- فایل  گواهی همانند جویی از سامانه ایرانداک