فصلنامه فصلنامه پژوهشهای فضا و مکان در شهر ضمن پیگیری ایده کلی معرفی مفهوم «شهرشناسی» و بازسازی حوزه «مطالعات شهری» در زیست‌بوم علمی پژوهشی کشور برای اجتناب از آشفتگی‌های نظری و روش‌شناختی از میان موضوعات بی‌شمار بر مطالعه «فضای شهری» متمرکز خواهد بود. همچنین با تعهد به رویکرد میان‌رشته‌ای این حوزه، این نشریه مشوّق مطالعاتی خواهد بود که از مرزهای سنتی رشته‌ای فراتر می‌روند تا به درک جامعی از فضاهای شهری برسند. این مجله حامی نوآوری‌های موضوعی و روش‌شناختی در این حوزه است.

بر این اساس مجله اهداف زیر را دنبال می‌کند:

   1-فراهم کردن بستری برای مطالعه فضای شهری با رویکرد میان رشته‌ای

   2- افزایش قدرت و تنوع حوزه مطالعات شهری با انتشار مقالات پژوهشی با کیفیت بالا و تعامل با جامعه علمی-پژوهشی جهانی

   3-تقویت مبانی نظری و روش‌شناختی حوزه مطالعات شهری در موضوع فضاهای شهری

  4-تشویق مطالعاتی که به چالش‌ها و فرصت‌های منحصر به فرد پیش‌روی فضاهای شهری می پردازند

  5-تسهیل به اشتراک‌گذاری بهترین شیوه‌ها، درس‌های آموخته‌شده، و توصیه‌های مربوط به خط‌مشی بین محققان، دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران

  6-تشویق روش‌های پژوهشی نوآورانه و حمایت از محققان تازه‌کار و دانشمندان جوان

حوزه‌های موضوعی

فصلنامه پژوهشهای فضا و مکان در شهر مقالاتی که در حوزه‌های موضوعی زیر تدوین شده باشند، را می‌پذیرد:

    1- چالش‌های عمومی در مطالعه و طراحی فضاهای شهری با زیر محورهای

 •  رویکرد زمینه‌گرایی در طراحی و بازآفرینی فضای شهری
 • نگاه کل‌نگر در فضای شهری
 • بازاندیشی مناظر شهری در فضای شهری
 • پویایی و پیچیدگی در فضای شهری
 • بیماری‌های پاندمیک و فضای شهری
 • فضاهای شهری در حال گذار
 • انطباق فضاهای شهری با پویایی شهرها
 • فضای شهری و توسعه های شهری آینده
 • فضاهای شهری نامتعادل و نامتوازن
 • شهرنشینی و جهانی شدن

     2- رویکردها و روش‌های نوین در مطالعات فضای شهری

 • سنجش و مطالعه فضاهای شهری بر مبنای کیفیات طراحی شهری (سرزندگی، همه شمولی، حضورپذیری و ...)
 • سنجش و مطالعه فضاهای شهری براساس عناصر و جزئیات فضا (شامل مبلمان، نورپردازی، لنداسکیپ، هنر عمومی و ...)
 • فضاهای دوچرخه‌مدار و پیاده‌مدار
 • طراحی شهری تطبیقی
 • طراحی مشارکتی فضاهای شهری
 • فضاهای شهری تاب‌آور
 • فضاهای شهری چند منظوره
 • کلان‌داده‌ها و فضاهای شهری
 • فضاهای شهری دوستدار کودک، سالمند، زنان، معلولان و... 
 • فضاهای شهری بیوفیلیک

   3-مطالعات فضای شهری پایدار

 • مطالعه زیرساخت‌های سبز
 • حمل و نقل پایدار
 • ساختمان‌های انرژی کارا
 • زیست‌پذیری
 • شهر و فضای شهری بیوفیلیک

  4-مطالعات اجتماعی فضای شهری

 • فضای شهری و جامعه
 • فضای شهری و فرهنگ
 • فضای شهری و هویت
 • مطالعات رفتار اجتماعی در فضای شهری
 • مطالعات فضای شهری انسان‌محور
 • برابری و عدالت در فضاهای شهری
 • اکولوژی اجتماعی
 • مطالعات فضای شهری و کیفیت زندگی شهری

  5- مطالعات اقتصادی فضای شهری

 • فضای شهری گردشگرپذیر و اقتصاد پایدار

   6-مطالعات زیست‌محیطی فضای شهری

 • فضای شهری سلامت محور
 • فضای شهری دوستدار محیط زیست
 • فضای شهری دوستدار طبیعت
 • مطالعات و طراحی فضاهای شهری بر مبنای مخاطرات طبیعی و چالش‌های انسان ساخت (آلودگی‌های محیطی، گرمایش زمین، تغییرات اقلیمی، جزایر حرارتی)

7-مطالعات تاریخی فضای شهری

 • تجربه فضاهای شهری در تاریخ شهر
 • رویکرد بازآفرینی فضاهای شهری در بافت‌های تاریخی
 • مطالعات فضای شهری در بافت های فرسوده و تاریخی و معاصرسازی فضایی مکانی این بافت‌ها

8-مطالعات مکانی فضاهای شهری

 • مطالعات مکان پایدار
 • مکان­‌سازی فضاهای شهری و عوامل موثر بر آن
 • تفاوت­‌ها و تضادهای مکانی فضاهای شهری و روابط علی این تفاوت­‌ها
 • پراکندگی مکان­‌های شهری

9-فضای شهری و فناوری اطلاعات

 • مطالعات و طراحی فضاهای شهری بر مبنای رویکرد شهر هوشمند، زیرساخت‌های دیجیتال، هوش مصنوعی، نظریه‌های داده بنیاد
 •  آمایش جغرافیایی فضا
 • مدیریت و برنامه‌­ریزی آمایش پایدار شهری
 • تمرکززدایی در کلان‌­شهرها
 • طراحی مجدد فضاها و مکان­‌یابی کارکردها و خدمات در فضا