گسترۀ موضوعی فصلنامۀ پژوهش‌های مکانی- فضایی معطوف به مطالعۀ فضای شهری است که از دریچۀ رشته‌های متعدد قابل‌مطالعه می‌باشد. این ظرفیت می‌تواند طیف وسیعی از مطالعات متخصصان در رشته‌های مختلف اعم از برنامه‌ریزان و طراحان شهری، مدیران شهری، جامعه شناسان و اقتصاددانان شهری را در بر‌گیرد.

چشم‌اندازی که برای این فصلنامه در نظر گرفته شده است، فراهم ساختن زمینۀ ایجاد مبادلات علمی، تجمیع و ارتقاء و توسعۀ دانش در مطالعات فضای شهری است و توجه به رویکردهای کالبد شهری، اجتماع شهری، اقتصاد شهری- سلامت شهری از اهداف این فصلنامه می‌باشد. از این‌رو اخذ مقالات علمی معطوف به محورهای مطالعاتی زیر است:

  • چالش‌های عمومی در شهرسازی ایران
  • تحولات فضاهای شهری در ایران
  • روش‌شناسی مطالعه بر فضاهای شهری
  • طرح‌های توسعه شهری و فضاهای عمومی در ایران
  • انسان‌محور شدن فضاهای شهری مبتنی بر تجربه ایرانی
  • تجربه بازآفرینی فضاهای شهری
  • اصول طراحی فضاهای عمومی در تاریخ شهر ایران
  • نقش فضاهای شهری در سلامت شهروندان
  • مطالعات اقتصادی فضاهای شهری
  • مطالعات جامعه‌شناختی فضای شهری