از نویسندگان محترم درخواست می‌شود پیش از بارگذاری مقالات خود، موارد زیر را مطالعه و فرم های انتشار اثر- تعارض منافع و تعهد نامه را مطالعه و امضا فرمایند تا مقالات ایشان در ارزیابی اولیه با ضوابط و شرایط فصلنامه مغایرت نداشته باشد. هم چنین به منظور رعایت اصول اخلاقی  انتشار مقالات در فصلنامه  پژوهش های مکانی فضایی،  اصول اخلاقی انتشار مقالات را  مطالعه فرمایید. 

فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات درفصلنامه پژوهش های مکانی فضایی شامل  بررسی اولیه در هیئت تحریریه فصلنامه و در صورت تأیید تحریریه- داوری تخصصی توسط داوران علمی می باشد.

 داوری مقالات در نشریه پژوهش‌های مکانی فضایی  به‌صورت دوسویه کور است. در فرایند داوری، مقاله ابتدا توسط دو داور متخصص در حوزه مربوطه داوری می‌شود که در صورت تأیید هر دو داور در این مرحله، مقاله پذیرفته خواهد شد. در صورت تأیید یک داور و رد داور دیگر، مقاله برای داور سوم فرستاده خواهد شد و نظر داور سوم تعیین‌کننده پذیرش یا عدم پذیرش مقاله است. (برای اطلاع از جزئیات فرایند داوری به بخش فرایند پذیرش مقالات در منوی اطلاعات نشریه مراجعه نمایید).

 اصول مربوط به مشارکت نویسندگان

همه نویسندگان باید به‌طور مستقیم در مراحل انجام پژوهش و نگارش مقاله مشارکت داشته باشند و مسئولیت تمام مطالب گفته‌شده در مقاله را بپذیرند. نام افراد و سازمان‌هایی که به‌طور مستقیم در تولید مقاله دخالت نداشته‌ و فقط در روند انجام آن تأثیرگذار بوده‌اند، باید در قسمت تقدیر و تشکر ذکر شود. (در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند) همه نویسندگان باید در انتخاب نویسنده مسئول (برای پیگیری‌ها و مکاتبات بعدی)، و درباره ترتیب نام نویسندگان اتفاق نظر داشته باشند. همه نویسندگان مقاله باید پیش از ارسال، فرم  انتشار اثر، تعارض منافع و تعهد نامه را امضا کنند و نویسنده مسئول باید هنگام بارگذاری مقاله، این فرم را هم به همراه مقاله بارگذاری کند ). نویسندگان محترم باید به این نکته توجه داشته باشند که تمام پیگیری‌ها و مکاتبات مقاله (از مرحله ثبت مقاله تا اطلاع‌رسانی‌های بعدی ) بر عهده نویسنده مسئول مقاله است.

راهنمای نگارش و  آماده‌سازی مقاله با توجه به دستورالعمل فصلنامه 

مطالب این بخش به نویسندگان کمک می‌کند مقاله خود را مطابق دستورالعمل و ضوابط نشریه آماده کنند، بنابراین از نویسندگان محترم درخواست می‌شود، برای جلوگیری از اتلاف وقت و تسریع در روند دریافت، داوری و پذیرش مقالات، مطالب این بخش را به‌دقت مطالعه و مقالات خود را دقیقاً مطابق دستورالعمل نشریه آماده و ارسال نمایند. در صورتی که مقاله طبق موارد ساختاری و نگارشی موجود در راهنمای نویسندگان تنظیم نشده باشد به مراحل بررسی و داوری وارد نخواهد شد.