فرایند ارسال تا انتشار مقالات در فصلنامۀ پژوهشهای مکانی فضایی  طی شش مرحله کلی صورت می‌پذیرد:

  • ثبت و ارسال مقاله (توسط نویسنده مسئول)
  • ارزیابی اولیه توسط سر دبیر فصلنامه 
  • داوری مقاله 
  • در صورت پذیرش  نهایی، ارسال موارد تکمیلی (نسخۀ نهایی فارسی و انگلیسی) توسط نویسنده و تأیید نهایی
  • ویراستاری و صفحه‌آرایی 
  • چاپ و انتشار