فراخوان پذیرش مقاله در فصلنامه «پژوهشهای مکانی فضایی»
فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای مکانی فضایی، معطوف به مطالعات فضای شهری برای بهار 1402 مقاله می‌پذیرد. فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای مکانی فضایی در راستای انتشار یافته‌های علمی از کلیه اساتید، اعضای هیئت‌علمی، دانشجویان و پژوهشگران در حوزه شهرسازی جغرافیا، جامعه‌شناسی و اقتصاد برای شماره 26 خود (بهار 1402) در محورهای مختلف مقاله می‌پذیرد. چالش‌های فضاهای شهری ایران، تحولات فضای شهری در ایران، روش‌شناسی مطالعه فضاهای عمومی ایران، انسان‌محوری در فضاهای شهری مبتنی بر تجربه ایران، تجربه بازآفرینی فضاهای شهری، مطالعات اقتصادی فضای شهری، اصول طراحی فضاهای ...

مطالعه بیشتر