نویسنده مسئول پس از ورود به صفحه شخصی و ثبت مقاله، می‌تواند در هر مرحله وضعیت پیشرفت مقاله را از طریق صفحه شخصی خود در سایت نشریه پیگیری کند؛ افزون بر این، هرگونه تغییری در وضعیت مقاله ارسالی از طریق ایمیل هم به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید.

-در صورتی که مقاله ارسالی در ارزیابی اولیه توسط هیئت تحریریه مورد تأیید قرار بگیرد؛ هم از طریق صفحه شخصی نویسنده در سایت نشریه، و هم از طریق ایمیل به اطلاع نویسنده مسئول  می‌رسد و مقاله وارد مرحله داوری می‌شود.

-در صورتیکه داوران اصلاحاتی برای مقاله درخواست کنند، مقاله برای انجام اصلاحات مورد نظر، به نویسنده مسئول بازگردانده می‌شود و پس از تأیید نهایی داوران و اعمال پیشنهادهای اصلاحی داوران توسط نویسنده، مقاله پذیرش شده و در نوبت چاپ قرار می‌گیرد.

- در موعد مقرر از نویسندگان خواسته می شود حسب شیوه نامه انتشار مقالات نشریه که در آن زمان در اختیار نویسندگان قرار می گیرد، مقاله را ویرایش نموده و به دفتر نشریه جهت انجام امور چاپ الکترونیکی ارسال نمایند.

 پیش از انتشار مقاله، در صورتی که نویسندگان درخواست اصلاح ترتیب نام نویسندگان را داشته باشند، و دلایل آن‌ها برای نشریه کافی و قابل قبول باشد، نشریه چنین امکانی را در اختیار نویسندگان قرار می‌دهد. برای اصلاح ترتیب نویسندگان، لازم است درخواست کتبی با امضای همه نویسندگان خطاب به سردبیر نشریه تنظیم و از طرف نویسنده مسئول به دفتر نشریه ارسال گردد. افزودن نام نویسنده جدید به مقاله پس از ثبت آن به هیچ وجه مقدور نمی باشد.