ردیف             نام و نام خانوادگی                         توضیحات

 1.                  احسان رنجبر                           دانشگاه تربیت مدرس
 2.                  نعمت الله اکبری                       دانشگاه اصفهان
 3.                  محمود قلعه نویی                      دانشگاه هنر اصفهان
 4.                 سیدعلیرضا افشانی                     دانشگاه یزد
 5.                 مهدی منتظرالحجه                      دانشگاه یزد
 6.                 مرتضی میرغلامی                       دانشگاه تبریز
 7.                 سید یعقوب موسوی                    دانشگاه الزهرا
 8.                 محسن نیازی                            دانشگاه تهران
 9.                مقصود فراست خواه                    دانشگاه تهران
 10.                حسین ایمانی                             دانشگاه تهران
 11.                شیما روشن ضمیر                        دانشگاه هنر اصفهان
 12.                صفورا مختارزاده                         دانشگاه دانش پژوهان
 13.                امیرحسین شبانی                        دانشگاه نجف آباد
 14.                پانته آ حکیمیان                           دانشگاه شهید بهشتی 
 15.                محسن تابان                              دانشگاه جندی شاپور
 16.                هادی پندار                                دانشگاه هنر تهران
 17.                علی صفوی                                دانشگاه تربیت مدرس 
 18.                مهدی خاتمی                             دانشگاه تربیت مدرس
 19.                مریم قاسمی سیچانی                    دانشگاه آزاد خوارسگان
 20.                مرتضی سامتی                           دانشگاه اصفهان و خوراسگان
 21.                معصومه باقری                           دانشگاه شهید چمران اهواز
 22.                مهوش خادم الفقرائی                    جهاد دانشگاهی
 23.                مینا جلالی                                جهاد دانشگاهی
 24.                حامد سیارخلج                           جهاد دانشگاهی
 25.                مهری شاهزیدی                         جهاد دانشگاهی
 26.                پرستو داروئی                            جهاد دانشگاهی
 27.               مینا کشانی همدانی                       جهاد دانشگاهی
 28.               الهام قاسمی                               دانشگاه تربیت مدرس
 29.               حامد بخشی                               جهاد دانشگاهی
 30.               فروزنده جعفرزاده پور                   پژوهشکده مطالعات اجتماعی
 31.               فاطمه قناد                                 دانشگاه علم و فرهنگ
 32.               نعمت الله فاضلی                        پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 33.               محمد مسعود                             دانشگاه هنر اصفهان
 34.               هومن قهرمانی                           عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
 35.               نعیمه رضایی                             دانشگاه تهران
 36.               شمین گلرخ                               دانشگاه تهران
 37.               سحر سماواتی                            دانشگاه تربیت مدرس
 38.               علی حسنی                                دانشگاه علم و فرهنگ  
 39.               مهین نسترن                              دانشگاه هنر اصفهان
 40.               فرزانه ساسان‌پور                          دانشگاه خوارزمی تهران
 41.               علیرضا صادقی                            دانشگاه شیراز
 42.               اصغر طهماسبی                           دانشگاه خوارزمی تهران
 43.               هاجر ناصری                               دانشگاه دانش پژوهان
 44.               پرویز ضیائیان فیروزآبادی               دانشگاه خوارزمی تهران
 45.               وحید ریاحی                               دانشگاه خوارزمی
 46.               فرهاد عزیزپور                              دانشگاه خوارزمی
 47.              محمدرضا رضوانی                          دانشگاه تهران
 48.              حسن افراخته                                دانشگاه خوارزمی
 49.             سید یعقوب موسوی                         دانشگاه الزهرا
 50.             حلیمه عنایت                                  دانشگاه شیراز
 51.             کامران ربیعی                                  دانشگاه تربیت مدرس
 52.             همایون نورائی                               دانشگاه هنر اصفهان
 53.             مصطفی طالشی                              دانشگاه پیام نور تهران
 54.             بابک صفاری                                  دانشگاه اصفهان
 55.             شکوفه فرهمند                                دانشگاه اصفهان
 56.             روح‌اله شهنازی                              دانشگاه شیراز   
 57.             زینب طالبی                                  دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
 58.             محمد علیزاده                                دانشگاه ولیعصر رفسنجان
 59.             فرشاد طهماسبی‌زاده                        دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خوراسگان
 60.             خاطره امیری                                دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خوراسگان
 61.             هاجر مصطفایی                             دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خوراسگان
 62.             مرجان منصوریان                           دانشگاه علوم پژشکی اصفهان