فصلنامه علمی پژوهشهای مکانی فضایی براساس جلسه مورخ 1399/03/13 به شماره ثبت 78539 هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز انتشاردریافت نموده است. همچنین چشم‌انداز این فصلنامه ارتقاء رتبۀ علمی (کسب رتبه  علمی- پژوهشی) از وزارت علوم و تحقیقات است.

**مقالاتی که برای چاپ در  فصلنامه پژوهش های مکانی فضایی پذیرفته می شود، می‌بایست در سامانه همانندجوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران( ایرانداک) ثبت و گواهی همانند جویی به دفتر نشریه ارائه شود.

 این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار  (COPE)  می‌باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

این فصلنامه به صورت کامل قوانین دسترسی آزاد اطلاعات یا به عبارت دیگر  (This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CCBY4.0))  را رعایت و از آن حمایت می‌نماید.

این نشریه با همکاری انجمن سنجش از دور و GIS ایران منتشر می‌گردد.


 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

 

برنامه‌ریزی شهری
ارزیابی مولفه‌های زیباشناسی بصری برکیفیت فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: عظیمیه کرج)

مینا حیدری تمرآبادی

دوره 1402، شماره 26 ، خرداد 1402، صفحه 5-22

https://doi.org/10.22034/jspr.2023.2001522.1045

چکیده
  این پژوهش مربوط به ارزیابی مؤلفه‌های زیبایی محیط بر کیفیت فضا‌های عمومی در منطقۀ عظیمیۀ شهر کرج است. چهار مؤلفۀ کیفیت فضا‌های عمومی و چهارده مؤلفۀ زیبایی محیط برگزیده شده‌اند. در مرحلۀ بعد ارتباط این دو دسته متغییر‌ها و وضعیت آن‌ها در سطح منطقه ارزیابی شده است. روش پژوهشْ توصیفی- پیمایشی است. چک‌لیستی از مؤلفه‌ها تنظیم شد. برای ...  بیشتر

مطالعات شهری
راهکارهای طراحی شبکۀ پیاده‌مدار گردشگری مرتبط با ساختار تاریخی شهر (مطالعه موردی: محله قلعه‌طبره اصفهان)

محمدرضا نقصان محمدی؛ سعیده هرندی زاده

دوره 1402، شماره 26 ، خرداد 1402، صفحه 23-42

https://doi.org/10.22034/jspr.2023.1999644.1044

چکیده
  از بین رفتن آثار تاریخی شاخص و کاهش نشانه‌های ارزش تاریخی معابر، کاهش مطابقت ابنیۀ نوساز با تاریخ معماری شهرها و تداخل حرکتی سواره و پیاده از مشکلات بروزیافتۀ ناشی از خودرومداری در اغلب شهرهای تاریخی است. بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در این شهرها با توجه به محورهای شکل‌گرفته براساس عناصر تاریخی، شاخص، طبیعی و حرکت آهستۀ پیاده، ...  بیشتر

برنامه‌ریزی شهری
بازشناسی جایگاه کیفیت زندگی در فرایند تصویب طرح‌ توسعه و عمران شهر (نمونه موردی: شهر مشهد)

مریم دانشور

دوره 1402، شماره 26 ، خرداد 1402، صفحه 43-60

https://doi.org/10.22034/jspr.2023.2006706.1047

چکیده
  با افزایش جمعیت و تعداد شهرها در قرن حاضر خصوصاً در کشورهای در حال توسعه، کیفیت زندگی در شهرها به موضوع مهمی در برنامه‌ریزی شهری تبدیل شده‌است. طرح جامع (توسعه و عمران) شهر یکی از مهم‌ترین اسناد توسعه شهری است که در فرایندی هزینه‌بر در مراجع محلی و ملی به تصویب می‌رسد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی جایگاه مولفه‌های کیفیت زندگی در فرایند ...  بیشتر

سلامت شهری
برنامه ریزی زیرساخت سبز شهری با تاکید بر ارتقا سلامت روان شهروندان (مورد پژوهش: پارک ملت شهر بروجن)

امیرحسین شبانی؛ محدثه کشاورز

دوره 1402، شماره 26 ، خرداد 1402، صفحه 61-78

https://doi.org/10.22034/jspr.2023.2006500.1046

چکیده
  افزایش جمعیت شهری و گسترش شهرنشینی بر شهرها پیامدهای گوناگون کالبدی، اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی داشته است و بر شهروندان، به‌ویژه، پیامدهای روان‌شناختی؛ از طرفی می‌توان بیان کرد که ارتباط با طبیعت در شهرهای امروزی در قالب فضاهای سبز شهری در مقیاس‌‌‌های گوناگون نقش بسزایی در کاهش مشکلات روحی و روانی ایفا می‌کند. در این میان، ...  بیشتر

مدیریت شهری
ارزیابی کیفیت خدمات نیروی انتظامی در فضای شهری به گردشگران خارجی با استفاده از تکنیک اهمیت‌–عملکرد (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

زهرا سادات اسماعیلیان

دوره 1402، شماره 26 ، خرداد 1402، صفحه 79-98

https://doi.org/10.22034/jspr.2023.2011922.1048

چکیده
  اطلاعات و آمارهای موجود در صنعت گردشگری شهری حاکی از عدم مؤفقیت این صنعت و عملکرد ناموفق آن در کشور و در شهر اصفهان است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی این امر عدم توجه به انتظارات و ترجیحات گردشگران ورودی به فضای شهری کشور و نیز عدم تلاش جهت افزایش میزان رضایت آنهاست. هدف از این تحقیق، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی ...  بیشتر

مدیریت شهری
امکان‌سنجی توسعه پایدار کلان‌شهر اصفهان با تاکید بر رویکرد شهر سبز، مقایسه تطبیقی شهر فرایبورگ و اصفهان

علی شفیعی دارافشانی؛ محدثه سادات امیری

دوره 1402، شماره 26 ، خرداد 1402، صفحه 99-116

https://doi.org/10.22034/jspr.2024.2012790.1049

چکیده
  اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌۀ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﻄﺮح ﺷﺪن اﺻﻞ ﺗﻮﺳﻌۀ پایدار، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ‌محیطی و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺒﺰ مورد توجه برنامه‌ریزان شهری قرار گرفته است. ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣشکلات ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ‌وﯾژه در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧشانگر ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی پایداری در آن‌هاﺳﺖ، ﺿﻤﻦ اینکه ارزﯾﺎبی و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻀﺎیی و اکولوژیکی زﯾﺴﺖ‌ﻣﺤﯿطی یکی ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر تخریب مراتع و شناسایی راهکارهای حفاظت از آن

آیدا الا الدین وندی

دوره 1400، شماره 20 ، آذر 1400، ، صفحه 71-90

https://doi.org/10.22034/jspr.2021.701767

چکیده
  مراتع با مساحتی حدود 25 درصد کل کره زمین و 55 درصد مساحت کل ایران، در تأمین تولیدات دامی، امنیت غذایی، حفاظت از اکوسیستم­های طبیعی، اشتغالزایی، افزایش درآمد روستاییان و عشایر، تقویت سفره­های آب زیرزمینی، جلوگیری از سیل و ... نقش بسزایی را ایفا می ­نمایند تا جایی که از آن به‌عنوان عامل کلیدی توسعه پایدار کشورها یاد شود. با این وجود ...  بیشتر

برنامه‌ریزی شهری
اثرات تغییر کاربری اراضی بر برنامه‌ریزی کاربری زمین

صبا خلجی

دوره 1400، شماره 19 ، مرداد 1400، ، صفحه 5-18

چکیده
  نرخ سریع توسعه شهرها باعث ایجاد تغییراتی گسترده در الگوی کاربری اراضی پیرامون شهرها شده است و این اثرات ناشی از توسعه شهر و شهرنشینی در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته قابل‌مشاهده می‌باشد. درایران به‌عنوان یک کشور درحال‌توسعه نرخ رشد بسیارزیاد بوده و به دنبال آن تغییرات گسترده‌ای درزمینه تغییرات اراضی رخ‌داده است.شناخت روند ...  بیشتر

شناسایی الگوی بهینه تفکیک زمین

مهسا عیسی پره

دوره 1400، شماره 19 ، مرداد 1400، ، صفحه 39-56

چکیده
  یکی از این ابزارها، الگوی های تفکیک زمین می باشد که به استفاده کنندگان زمین و طراحان و برنامه ریزان شهری این امکان را می دهد تا توسعه و ساخت و سازهای موجود و آتی زمین را کنترل نموده و آنرا به استاندارها و معیارهای متناسب با فرم و شکل شهری نزدیک نمایند. این پژوهش در نظر دارد تا به سوال اصلی خود یعنی " چه الگوی متناسب و بهینه ای برای برنامه ...  بیشتر

مروری بر تجربه «طرح پیرایش، مرمت و ساماندهی جداره‌های شهری» (مورد مطالعه: اصفهان، خیابان علم‌الهدی و خیابان عسکریه)

مینا کشانی همدانی

دوره 1401، شماره 23 ، شهریور 1401، ، صفحه 69-92

https://doi.org/10.22034/jspr.2022.702052

چکیده
  توجه به منظر شهری با توجه به اینکه بیشترین ارتباط بصری شهروندان با بدنه شهری را در برگرفته و منتقل کننده اطلاعات زیادی از محیط پیرامون به افراد است، همواره یکی از مهم ترین دغدغه های پژوهشی و اجرایی پژوهشگران و صاحب نظران حوزه معماری و شهرسازی است. امروزه با توجه به عدم وجود ضوابط منسجم و نظارت دقیق و درست بر اجرای آن در حوزه طراحی و ...  بیشتر

بررسی انعطاف‌پذیری فضاهای شهری در دوران همه گیری کووید 19

میلاد دوستوندی؛ مریم اکبری؛ کسری کتاب‌اللهی

دوره 1401، شماره 23 ، شهریور 1401، ، صفحه 25-44

https://doi.org/10.22034/jspr.2022.702050

چکیده
  فضاهای شهری همواره نقطه عطف برنامه ریزی و اندیشه به شهر در نظر گرفته شده است. نقش این فضاها در دوره همه گیری، اهمیت دوچندانی یافت. تجربه دوره قرنطینه و همچنین رعایت فاصله گذاری اجتماعی از جمله مواردی بود که سبب بازاندیشی در مورد نحوة شکل دهی فضاهای شهری همسو با شرایط جدیدی بود که بیماری کووید- 19 و سویه های جدید آن، بر زیست شهروندان تحمیل ...  بیشتر

برنامه‌ریزی شهری
ارزیابی و تحلیل سطح توسعه‌یافتگی کاربری اراضی شهری در منطقۀ ‌پانزده شهر اصفهان از دیدگاه شهر سالم

فرشاد طهماسبی زاده؛ سعادت قلی‌پور؛ نازنین محمدیان؛ شیوا بنیادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/jspr.2024.2019858.1053

چکیده
  کاربری اراضی شهری، هستۀ اصلی برنامه‌ریزی شهری و محور توسعۀ پایدار شهر است. ارزیابی و تحلیل کاربری‌های شهری، ‌براساس الگوها و استانداردهای بهینۀ زیست در جوامع شهری ضرورتی انکارناپذیر است. هدف از این پژوهش ارزیابی و تحلیل کمی سطح توسعۀ کاربری اراضی وضع موجود در منطقۀ پانزده شهر اصفهان از دیدگاه شهر سالم است. منطقۀ ‌پانزده اصفهان ...  بیشتر

ابر واژگان