نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

نرخ سریع توسعه شهرها باعث ایجاد تغییراتی گسترده در الگوی کاربری اراضی پیرامون شهرها شده است و این اثرات ناشی از توسعه شهر و شهرنشینی در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته قابل‌مشاهده می‌باشد. درایران به‌عنوان یک کشور درحال‌توسعه نرخ رشد بسیارزیاد بوده و به دنبال آن تغییرات گسترده‌ای درزمینه تغییرات اراضی رخ‌داده است.شناخت روند تغییرات کاربری زمین و عوامل مؤثر برآن می‌تواندبه شناسایی مشکلات و فهم هر چه‌بهتر مسائل شهری کمک کند و به‌عنوان ابزاری در اختیار مدیران و برنامه‌ریزان شهری برای پیش‌بینی روندآتی رشد و توسعه شهرها قرارگیردو مدیریتی کارا بــرای شــهرها به دنبال داشته باشد. یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل ایران درسال‌های اخیر تغییرکاربری زمین شهری است که اگر این تغییرات به‌صورت کنترل نشده انجام پذیرد اثرات جبران‌ناپذیری رابه دنبال خواهدداشت. با توجه به گسترش این تغییرات طراحی و برنامه‌ریزی شهری با استفاده از آزمون و خطا و بررسی‌ها انجام‌شده همواره باید در پی تطبیق خود با شرایط فعلی و آتی باشند و نیازمند تجدید نظرات در استاندارهای پیشین هستند. به همین علت امروزه بحث برنامه‌ریزی انعطاف‌پذیر مطرح‌شده و موردتوجه قرارگرفته است تا بتواند آثار مطلوب‌تری نسبت به گذشته را در پی داشته باشد. بیشترین تغییرکاربری صورت گرفته در اراضی شهرها، مرتبط با تبدیل کاربری زمین‌های کشاورزی به کاربری‌های شهری است که موجب ناپایداری بیشتر شهرها می‌شود ،این امر ناشی از ارزش‌افزوده تغییرکاربری در فضاهای شهری می‌باشد. شهرداری‌ها با در دست داشتن ابزارهای کنترل نقش بسیار مؤثری در حفاظت از اراضی طبیعی موجود دارندو با استفاده از ابزارهای کنترلگرایانه خود می‌توانند جلوی تغییرات کاربری‌های زمین‌های طبیعی به دیگرکاربری‌ها را بگیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of land use change on land use planning Effects of land use change on land use planning

نویسنده [English]

  • Saba khalaji

Msc student of urban planning, Department of Architecture and Urban Planning,Art University Of Isfahan ,Isfahan,Iran

چکیده [English]

The rapid rate of development of cities has caused extensive changes in the land use pattern around cities, and these effects of city development and urbanization can be seen in developing countries as well as developed countries. In Iran, as a developing country, the growth rate has been very high, and following that, there have been extensive changes in the field of land changes. Change of users is inevitable but it can be managed. The process of land use changes and the recognition of the effective factors and its results can help to identify obstacles, problems, analyze and understand urban issues as best as possible and become a tool for managers and urban planners to predict the future growth and development of cities and be able to manage effectively and Look for opportunities for cities. One of the biggest and most challenging issues in recent years in Iran is the change of urban land use, which has many effects in cities, and if these changes are carried out in an uncontrolled and unsupervised manner, they will have irreparable effects. . The purpose of this research is to investigate the effects of land use change on land use planning. Due to the spread of these changes, urban design and urban planning, using error tests and investigations, should always seek to adapt to the conditions that have arisen and are ahead, and they need changes and modernity of opinions in the previous standards. Therefore, he must always adapt to new conditions. It is for this reason that the discussion of flexible planning has been brought up and paid attention to in order to achieve better results than in the past. The most change of land use in cities is related to the change of use of agricultural lands and their conversion to urban uses, which causes more instability in cities, which is caused by the added value of the change of use in urban spaces. By having control tools, municipalities play a very effective role in preserving and maintaining existing natural lands, and by using their control tools, they can prevent land trading and changes in the use of natural lands to other uses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban land use
  • Urban land use planning
  • Urban land use changes
  • Land use control