نویسنده

دکترای شهرسازی، عضو هیئت علمی و مربی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

توجه به منظر شهری با توجه به اینکه بیشترین ارتباط بصری شهروندان با بدنه شهری را در برگرفته و منتقل کننده اطلاعات زیادی از محیط پیرامون به افراد است، همواره یکی از مهم ترین دغدغه های پژوهشی و اجرایی پژوهشگران و صاحب نظران حوزه معماری و شهرسازی است. امروزه با توجه به عدم وجود ضوابط منسجم و نظارت دقیق و درست بر اجرای آن در حوزه طراحی و اجرای نماهای شهری، با نوعی اغتشاش بصری و بحران در منظر جداره های شهری روبه رو هستیم. از این رو با تعریف برنامه هایی با چارچوب مدیریت و ساماندهی مناظر نازیبای شهری، از سوی حوزه مدیریت شهری، سعی می گردد با راهکارهای مختلف، در راستای ارتقای کیفیت بصری این نماها گام برداشت؛ بنابراین با توجه به میزان مداخله در اجزای نما به منظور اعمال اصلاحات در قالب مرمت، ساماندهی و پیرایش جداره های شهری، در برخی از شهرها با مداخله شهرداری، اقدامات اجرایی در این خصوص انجام گردیده است. از این رو در این مقاله سعی گردیده یکی از اخیرترین تجارب موجود در این حوزه در شهر اصفهان (محورهای عسکریه و علم الهدی) در قالب فرآیند علمی و اجرایی انجام شده، مرور شد و درس هایی که از این تجربه به دست آمده، ارائه گردد. به طور کلی این مطالعه، در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که با چه اقداماتی می توان منظرشهری جداره های شهری موجود را اصلاح و پیرایش نمود؟ و سپس با معرفی 10 گام علمی و اجرایی در طرح «تهیه اسناد اجرایی پروژه پیرایش، مرمت، ساماندهی و نظارت بر اجرا» راهبردهای به دست آمده در چارچوب طرح مذکور به عنوان اقدامات پیرایش شهری، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review of Experience “Trimming Out, Renovation and Rearrangement of Urban Facades Projects” (Case Study: Alam-ol-Hoda and Askariyeh Streets, Isfahan)

نویسنده [English]

  • Mina Kashani Hamedani

PHD in Urbanism, Faculty member of Academic Center for Education, Culture and Research(ACECR), Isfahan, Iran

چکیده [English]

Paying attention to the urban landscape is always one of the most important research and executive concerns of researchers and experts in the field of architecture and urban planning, considering that it includes the most visual communication of citizens with the city and transmits a lot of information from the surrounding environment to people. Today, due to the lack of coherent standards and accurate and correct supervision of its implementation in the field of urban facade design and implementation, we are facing a kind of visual turbulence and crisis in the landscape of urban facades. Therefore, by defining programs with the framework of managing and rearrangement ugly urban landscapes, by the urban management, it is tried to take steps to improve the visual quality of these views with different solutions. Thus, according to the amount of intervention in the facade components in order to apply reforms in the form of renovation, rearrangement and trimming out of urban facades, in some cities, with the intervention of the municipality, executive measures have been taken in this regard. Hence, in this research, an attempt has been made to review one of the most recent experiences in this field in the city of Isfahan (Askariyeh and Alam ol-Hoda streets) in the form of a scientific and executive process, and to present the lessons learned from this experience. In general, this study seeks to find an answer to this question that: “what measures can be taken to improve the urban landscape of the existing urban facades? And then by introducing 10 scientific and executive steps in the project which is entitled “preparation of executive documents of the trimming out, renovation, rearrangement and monitoring of implementation”, the strategies obtained in the framework of its plan are presented as urban trimming out measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban trimming out
  • visual rearrangement
  • urban facades
  • image and urban landscape
  • Isfahan