نویسنده

دانشجو کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

یکی از این ابزارها، الگوی های تفکیک زمین می باشد که به استفاده کنندگان زمین و طراحان و برنامه ریزان شهری این امکان را می دهد تا توسعه و ساخت و سازهای موجود و آتی زمین را کنترل نموده و آنرا به استاندارها و معیارهای متناسب با فرم و شکل شهری نزدیک نمایند. این پژوهش در نظر دارد تا به سوال اصلی خود یعنی " چه الگوی متناسب و بهینه ای برای برنامه ریزی کاربری زمین وجود دارد و مولفه های اصلی آن کدام است؟ " پاسخ دهد. روش تحقیق بصورت روش توصیفی- تحلیلی و استدلالی است که با استفاده از گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و مطالعه آنها به عنوان زمینه نظری پژوهش به ایراد مصادیق و مولفه های الگو تفکیک زمین خواهیم پرداخته و به تاثی از آن معیارها و مولفه های موثر بر الگوی بهینه تفکیک زمین را شناسایی نماییم. هدف از این پژوهش شناسایی الگوی بهینه تفکیک زمین در بستر قوانین و مقررات کشور و تشریح مولفه ها و ابعاد موثر بدان می باشد. عوامل کلی مانند شرایط اقتصادی یا قوانین و ضوابط موجود در تفکیک زمین عوامل منحصر به فرد زمین مانند شرایط زمین، مالکیت و ... نقش تعیین کننده ای دارند. فلذا درنظر گرفتن یک الگوی ثابت برای تمام فضاهای شهری با توجه به حضور عواملی چون عوامل اجتماعی و فرهنگی، سیاسی، محیطی که از متغییرهای بی ثبات و ناپایداری برخوردارهستند امری بیهوده است درنتیجه الگوهای بهینه تفکیک زمین باید همواره با در نظر گرفتن عوامل پایدار و ناپایدار مورد بازبینی و پایش قرارگیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the optimal pattern of land separation

نویسنده [English]

  • mahsa isapareh

student of master in urban planning

چکیده [English]

One of these tools is the land separation patterns, which allows land users and urban designers and planners to control the existing and future development and construction of the land and adjust it to the standards and criteria appropriate to the form and Close the shape of the city. This research intends to answer its main question, "What is the appropriate and optimal model for land use planning and what are its main components?" The research method is a descriptive-analytical and argumentative method, which by using the collection of library information and studying them as the theoretical background of the research, we will deal with the problems and components of the model of land separation and find out from those criteria and components that are effective on the optimal model. Identify the separation of the land. The purpose of this research is to identify the optimal pattern of land separation in the framework of the country's laws and regulations and to describe its effective components and dimensions. General factors such as economic conditions or existing laws and regulations in the separation of land, unique factors of land such as land conditions, ownership, etc. play a decisive role. Therefore, it is pointless to consider a fixed pattern for all urban spaces due to the presence of factors such as social and cultural, political, and environmental factors that have unstable and unstable variables. be reviewed and monitored.

کلیدواژه‌ها [English]

  • planning
  • land use
  • land use planning
  • land separation