مدیر مسئول


مهدی ژیانپور رئیس جهاددانشگاهی واحد اصفهان

 • jsprjdisfgmail.com

دبیر تخصصی


احسان رنجبر استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس

طراحی شهری

 • e_ranjbarmodares.ac.ir

سردبیر


محمد مسعود استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

شهرسازی

 • m.masoudaui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


نعمت الله اکبری استاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان،

اقتصاد شهری

 • n_akbariase.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حامد بخشی عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی مشهد

جامعه شناسی

 • haamed.bakhshigmail.com

اعضای هیات تحریریه


فروزنده جعفر زاده پور پژوهشکده مطالعات اجتماعی

 • fjafarzadehpour77gmail.com

اعضای هیات تحریریه


علی حسنی دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ

اقتصاد (برنامه ریزی)

 • hassaniusc.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


نعمت الله فاضلی استاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

انسان شناسی اجتماعی

 • jsprjdisfgmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمود قلعه نویی استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

شهرسازی

 • m.ghalehnoeeaui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد مسعود استاد دانشگاه هنر اصفهان

برنامه ریزی شهری

 • massoud53live.com

اعضای هیات تحریریه


مهدی منتظرالحجه دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه یزد

شهرسازی

 • jsp.rjdisfgmail.com

اعضای هیات تحریریه


مرتضی میر غلامی دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

معماری و شهرسازی

 • m.mirgholamitabriziau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


زاهد شفیعی عضو هیت علمی جهاد دانشگاهی اصفهان

مدیریت شهری

 • z.shafieiaui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ایرج قاسمی عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی اراک

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • i_ghasemiyahoo.com

مدیر تحریریه


الهام قاسمی عضو جهاددانشگاهی واحد اصفهان

 • jsprjdisfgmail.com

مدیر اجرایی


خاطره امیری عضو جهاددانشگاهی واحد اصفهان

 • jsprjdisfgmail.com

دبیر اجرایی


ریحانه سجادی عضو جهاددانشگاهی واحد اصفهان

ارتباطات

 • jsprjdisfgmail.com