نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری اقلیم شناسی کشاورزی دانشگاه خوارزمی

چکیده

چکیده
در این پژوهش، استعدادها و امکانات موجود در دهستان‌های دیناران و پشتکوه در شاخص‌های انسانی، اقتصادی، خدماتی، و طبیعی مورد بررسی قرارگرفته است. هدف از این پژوهش اولویت‌بندی سکونتگاه‌های روستایی دهستان‌های پشتکوه و دیناران در زمینه بحران‌های سکونتگاهی  است. این پژوهش در چهارچوب روش کمی انجام شده و داده‌های این پژوهش به روش توصیفی-پیمایشی گردآوری شده است. در بخش تحلیل،  داده‌های گردآوری شده از طریق شاخص مرکزیت، تحلیل خوشه‌ای، تحلیل عاملی و TOPSIS مورد تحلیل قرار گرفته است. سپس، رتبه روستاها تعیین و براساس میانگین رتبه‌ها، دهستان‌های مورد مطالعه در زمینه بحران اولویت‌بندی شده است. در نهایت، در راستای برنامه‌ریزی راهبردی با بررسی عوامل درونی (قوت و ضعف) و عوامل بیرونی (فرصت و تهدید) راهکارها، محدودیت‌ها، و عوامل بحران‌ساز مورد شناسایی قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritization and crisis management in rural settlements (Case studies: Chaharmahal and Bakhtiari, Dinaran and Poshtkooh districts)

نویسندگان [English]

  • Jafar Ganjali 1
  • Roya Ansari 2

1 Faculty member of Natural Geography Department, Payam Noor University

2 (Doctoral student of Agricultural Climatology, Kharazmi University)

چکیده [English]

Abstract
In this research, available potentials in Dinaran and Poshtkooh district in terms of human, economic, service, and natural indicators have been investigated. The purpose of this study is to prioritize rural settlements of Dinaran and Poshtkooh districts in terms of settlement crises. Quantitative method have been adopted as a research method. The data have been collected via descriptive-survey method. To analyze data centralized index, cluster analysis, factor analysis and, TOPSIS models have been applied. Then, the rank of villages have been determined and rural districts have been prioritized based on their average rank in terms of crisis. In the following, in line with strategic planning, the internal factors (strength and weakness) and external factors (opportunity and threat) have been examined and the solutions, limitations, and crisis factors have been identified

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Prioritization
  • Management
  • Rural Settlements
  • AHP
  • swot