نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد طراحی شهری، موسسه آموزش عالی هنر و معماری پارس تهران

2 دکترای شهرسازی، هیئت علمی و استاد گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران(

3 پژوهشگر دکترای شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

چکیده
مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی به عنوان شاخص‌ها و مؤلفه‌های پایدرای اجتماعی (مؤلفه سوم شمول اجتماعی) است که پایداری اجتماعی شامل اقداماتی در زمینه‌های طراحی شهری، عرصه‌های اجتماعی و نابرابری‌های فضایی می‌باشد. از سویی دیگر مشارکت اجتماعی به عنوان یکی از معیارهای اصلی سرمایه اجتماعی است که باعث همکاری بیشتر شهروندان با ارگان‌های ذی‌نفوذ در جهت تحقق بخشیدن به طراحی فضاهای شهری می‌شود. هدف این پژوهش تبیین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی با کمک از روش توصیفی-تحلیلی و کیفی و میزان اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر مشارکت اجتماعی است. بنابراین با استفاده از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده در محله شهشهان به بررسی و سنجش این رابطه پرداخته شده است. فرجام این پژوهش با کمک از تکینک SOAR به ارائه راهبردها و پیشنهاداتی در راستای تحقق طراحی شهری و همچنین رسیدن به اهداف مورد نظر منجر شده است. نتایج حاصله از یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که با توجه به مبانی نظری، مؤلفه‌ها و آیتم‌هایی نظیر: مشارکت و درگیر کردن مردم، اعتماد، آموزش و دسترسی به اطلاعات، انجمن‌های داوطلبانه، همکاری و همدلی و حمایت اجتماعی، گروه‌ها و محیط‌های اجتماعی، زمینه خانوادگی و موقعیت اجتماعی، تعامل اجتماعی، روابط اجتماعی، کنش هدفمند، وساطت اجتماعی، امنیت، رضایت، اوقات فراغت، تعهدات و ضمانت، شبکه‌های اجتماعی و فناوری، انسجام اجتماعی و پذیرش تفاوت‌ها و هنجارها است که بر روی مشارکت اجتماعی تأثیر می‌گذارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of social capital and social participation in the realization of urban design using the SOAR technique of a case study of Shahshahan neighborhood of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nasre esafahani 1
  • Mohammad Reza Pourjafar 2
  • Elham Ghasemi 3

1 (Master's Degree in Urban Design, Pars Institute of Art and Architecture, Tehran)

2 Ph.D. in Urban Planning, faculty and professor of the Department of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran.

3 PhD researcher in Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran

چکیده [English]

Abstract
Social participation and social capital are the indicators of social sustainability (the third indicator of social inclusion) which includes actions related to urban design, social fields and spatial inequality.
On the other hand, social participation is one of the main standards of social capital that results in higher cooperation between citizens and controlling organizations in order to realize the design of urban spaces.
The goal of this research is to clarify indicators of social capital and social participation using descriptive, analytical and qualitative methods, and to find out how much can social capital affect social participation. Therefore, we have studied and evaluated this matter in Shahshahan district, by questionnaires, interviews and observation.
This research has resulted in presenting approaches and suggestions for the realization of urban design and also the mentioned goals, by employing SOAR technique.
The results of this research show that the following indicators affect social participation: People's engagement and participation; Trust; Education and access to information; Voluntary associations; Social support, empathy and cooperation; Social groups and environments; Family background and social position; Social interaction, social relationship, purposeful action; Social intervention; Safety; Satisfaction; Leisure; Commitments and guarantees; Technology and social media; Social solidarity; Acceptance of differences and norms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Social capital
  • Social participation
  • SOAR
  • Urban design
  • Shahshahan