نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور

3 )استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور(

چکیده

چکیده
مدیریت شوراها در مدیریت شهری و روستایی نقش موثری در توسعه و تعالی مشارکت‌های اجتماعی ایفا می‌نمایند. به نظر می‌رسد بین مهارت‌ها، وظایف و نقش مدیران شوراها و دهیاری‌ها در توسعه سکونتگاه‌ها رابطه معناداری وجود دارد. مدیریت روستایی متشکل از امکانات، شرایط متفاوت طبیعی، انسانی، نهادی، ساختاری و... است بنابراین نمی‌توان مدیریت روستایی را منحصر به شورای اسلامی و دهیاری نمود. این نوشتار درصدد آن است تا ضمن اینکه جایگاه مدیریت نوین روستایی را در ایران تبین می‌کند، این موضوع را در محدوده روستاهای شهرستان شهرضا تحلیل نموده و با بررسی فعالیت‌های انجام گرفته، پس از تأسیس نهادهای شورای اسلامی و دهیاری در ابعاد مهارت‌ها، وظایف و نقش مدیران شوراها و دهیاری‌ها در مدیریت روستایی را روشن نماید. به این منظور بررسی از روش پیمایشی و میدانی و جامعه آماری 30000 نفر که بالغ بر 3000 خانوار هستند. تعیین حجم نمونه تحقیق مرکب از 341 نفر می‌باشند که به طور تصادفی از مردم روستا به عمل آمده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها انجام گرفته و از نرم‌افزار spss در تحلیل داده‌ها استفاده شده است. طی این فرایتد ابتدا پرسشنامه‌ها تهیه گردید و توسط افراد روستا تکمیل شد و نقش و وظایف و مهارت شوراها و دهیاری‌ها مشخص شد. در انتها جهت تعیین میزان همبستگی از آزمون پیرسون استفاده شد. در کل به این نتیجه رسیدیم که گویه‌های نقش 792/.، وظایف 803/. و مهارت 694/. مدیران شوراها و دهیاری‌ها بر روی توسعه سکونتگاه‌های روستایی شهرستان شهرضا تأثیرگذار است که این تأثیر به ترتیب از نظر پاسخ دهندگان مربوط به وظایف مدیران سپس نقش مدیران و در آخر مهارت‌های مدیران شوراها و دهیاری‌ها می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Role management of councils and Village Assmblies on Development of Villages in Shahreza

نویسندگان [English]

  • Babak Abazari 1
  • Ali Karbasi 2
  • Syed Ramin Ghaffari 3

1 Master's student in Public Administration, Payam Noor University

2 (Assistant Professor, Department of Management, Payam Noor University)

3 (Assistant Professor, Department of Geography, Payam Noor University)

چکیده [English]

Abstract
Councils management of city and villager management fulfilment in development and eleuation social partnerships.                                                                                                    
This question will be answered on the board and what role assemblis Rural development habitations in the city are shahreza. It seems thet the Skil, Functions and Roles management councils and assemblis in development habitations villeage is a significant relationship. In this regard, the promotion of village affairs, including economic, social, cultural, political And physical participation of rural people and rural management are undertaken by the association. Rural management interwoven set of features, a variety of natural, human, institutional and structural-functional It takes another full address space, so it can not be confined to the rural management council and the assemblis The writing of a new management position that tries to explain the rural country, the issue of shahreza village within the city analyze and evaluate the activities carried out by the Council and assemblis institutions in physical and socio-econmic aspects of the physical and public service comoined with the evaluation of residents satisfaction with the activities In three dimensions mentioned above, the role of management in the rural village is clear. Survey and field research methods in this paper, population 30,000 people There are over 3000 households. The volume of the sample is composed of 341 patients, randomly from a householder to come. Both descriptive and inferential statistical analysis was performed using SPSS. statistical software was used for data analysis. At the descriptive level, using statistical parameters such as frequency, percentage, cumulative percentage, mean, standard deviation and inferential statistics from a sample t-tests t two samples, ANOVA and pearson correlation coefficient was useds.                                                                             
The findings show that contribute skil functions and roles management councils and assemblis buoy in development villeage habitation in sahreza.

کلیدواژه‌ها [English]

  • management councils
  • assmblies
  • development
  • Village
  • habitation
  • shahreza