نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

معاون اداره کل آموزش های تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی

چکیده

چکیده

زنان به عنوان نیمی از جمعیت تهران یکی از اقشار تأثیرگذار در بروز بحران آب و در عین حال حل مسائل مرتبط با آن هستند. بر مبنای فرایند اجتماعی مطرح شده در این پژوهش در دوران جدید نوعی روانشناسی خاص در زنان بروز کرده است که آن‌ها را نسبت به هر دوره تاریخی دیگری متمایز می‌سازد به نحوی که آن‌ها را به مثالی بی‌مانند در میان اسلاف هم‌جنس خود از یک‌سو و مردان از سوی دیگر بدل ساخته است.

در این پژوهش از روش‌ کیفی مردم‌نگاری برای انجام عملیات پژوهش و کلیه مراحل کار میدانی استفاده شده است. یافته-های این پژوهش برآمده از تجربه زیسته زندگی پژوهشگران در تهران، مشاهدات و مصاحبه‌های با طبقات مختلف شهری است. این مطالعه نشان می‌دهد زنان به واسطه تغییرات ساختاری و تکنولوژیک سال‌های اخیر از یک‌سو و انتظار نقش ناشی از ایدئولوژی نقش جنسی از سوی دیگر، به کارگزاران اخلاق متمدنانه در تأمین بهداشت عمومی و مصرف افراطی آب مبدل شده-اند. شستشوی مداوم فضاها (توالت، حمام، آشپزخانه، حیاط)، وسایل منزل (ظروف، البسه، فرش، پرده) و تمرکز بر بهداشت خود و سایر اعضای خانواده از تغییراتی است که به واسطه این فرایند بیش از هر دوره تاریخی دیگری در زنان امروز قابل مشاهده است.

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Ethnography of the agency of women in Tehran in water consumption

نویسنده [English]

  • Nima Bardiafar

Deputy Director General of Specialized Education of the Islamic Propaganda Organization

چکیده [English]

Abstract

Women, as half of the population of Tehran, are one of the influential groups in the occurrence of water crisis and at the same time solving the problems related to it. Based on the social process presented in this study, in the new era, a special kind of psychology has emerged in women that distinguishes them from any other historical period in such a way that they are like an example among their homosexual ancestors on the one hand and men on the other. Has made another exchange.

In this research, the qualitative method of ethnography has been used to perform research operations and all stages of field work. The findings of this study are based on the lived experience of researchers in Tehran, observations and interviews with different urban classes. This study shows that women have become agents of civilized ethics in ensuring public health and extreme water consumption due to the structural and technological changes of recent years, on the one hand, and the expectation of the role resulting from the ideology of sexual role, on the other. Continuous washing of spaces (toilets, bathrooms, kitchens, courtyards), household items (dishes, clothes, carpets, curtains) and focusing on the health of oneself and other family members are the changes that make this process more than any other historical period in women today. Is visible.