نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

امروزه بیشتر محققان در بررسی مخاطرات طبیعی و شناسایی تغییرات دوره‌ای آن از فنون سنجش از دور استفاده می‌کنند و استفاده از این فنون به دلیل دقت و سهولت کاربرد آن همواره ابزار مفیدی برای محققان بوده است. در این میان، بررسی سیل به عنوان یک مخاطره طبیعی اغلب به عنوان یک پهنه آبی در تصاویر ماهواره‌ای به کمک شاخص‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تحقیق به پهنه‌بندی نواحی روستایی آسیب‌دیده در سیل شهرستان هویزه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و به کمک فن سنجش از دور و شاخص اختلاف آب نرمال شده (NDWI) پرداخت. بدین ترتیب بعد از تهیه تصاویر ماهواره‌ای لندست 8 برای سال‌های 2018 و 2019، خطای هندسی و رادیومتریک به عنوان پیش پردازش این نوع از داده‌ها در Envi 5.3 برروی آن‌ها انجام، شاخص اختلاف آب نرمال شده محاسبه و مناطق سیل‌زده با تفاضل پهنه آبی آن در سال پایه (2018) مشخص شد و در نهایت با خروجی آن در Arc Gis نواحی روستایی آسیب دیده در سیلاب شهرستان هویزه شناسایی شدند. نتایج تحقیق نشان داد، از میان 137 نقطه روستایی در این شهرستان، 10 روستا در سیلاب فروردین 1398، آسیب جدی دیده است. این تعداد از روستا، 19 درصد از جمعیت کل نواحی روستایی شهرستان هویزه که 38 درصد کل جمعیت شهرستان مورد مطالعه بوده در برداشته که جمعیت بالایی محسوب می‌گردد. بدین تریب با مشخص شدن نواحی روستایی آسیب دیده در شهرستان مورد مطالعه، برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت این نواحی برای برنامه‌ریزان ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Zoning of rural areas affected by floods (April 2017) in Hoveyzeh city - Khuzestan province

نویسنده [English]

  • Saeid Nasire zare

PhD student at Kharazmi University of Tehran

چکیده [English]

Today, most researchers use remote sensing techniques to study natural hazards and identify periodic changes, and the use of these techniques has always been a useful tool for researchers due to its accuracy and ease of use. Meanwhile, the study of floods as a natural hazard is often considered as a blue zone in satellite images with the help of various indicators. This study zoned the flood-affected rural areas in Hoveyzeh city using satellite imagery and remote sensing and normalized water difference index (NDWI). Thus, after preparing Landsat 8 satellite images for 2018 and 2019, geometric and radiometric errors were performed on them in Envi 5.3 as a preprocessing of this type of data. Base (2018) was identified and finally with its output in Arc Gis, rural areas affected by floods in Hoveyzeh city were identified. The results showed that out of 137 rural points in this city, 10 villages were seriously damaged in the flood of April 2017. This number of villages includes 19% of the total population of rural areas of Hoveyzeh city, which is 38% of the total population of the studied city, which is considered a high population. Thus, with the identification of affected rural areas in the study city, planning to improve the situation of these areas is necessary for planners.