نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

2 دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

عوارض و مشکلات نواحی فرسوده و ناکارآمد شهری، چندوجهی هستند و به شکل خاصی بروز می‌نماید. افت منزلت اجتماعی و اقتصادی و نابسامانی‌های کارکردی و کالبدی این بافت‌ها به همراه افت شدید کیفی محیط شهری از جمله دلایلی است که سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان شهری را مجاب به ارائه راهبردهای نوینی در مواجهه با مسائل و مشکلات آن کرده است. در همین راستا هدف این پژوهش واکاوی پیشران‌های کلیدیِ موثر بر ارتقاء بافت‌های ناکارآمد شهری با رویکرد آینده‌پژوهی در شهر کرمانشاه می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و با توجه به مؤلفه‌های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر آن روش توصیفی – تحلیلی می‌باشد و از تکنیک پویش محیطی و دلفی برای شناسایی شاخص‌ها استفاده شده است. سپس پرسشنامه‌ی نیمه‌ساختاریافته بین 45 کارشناس متخصص و خبره در حوزه‌ی مسائل شهری توزیع شد. و داده‌های بدست آمده از طریق نرم‌افزار MICMAC تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که سیستم شهری بخصوص در بخش بافت فرسوده‌ی شهر کرمانشاه شرایط ناپایداری را سپری می‌کند. همچنین بر اساس تحلیل‌های انجام گرفته، 19 عامل به عنوان پیشران‌های کلیدی مانند روش‌های آمرانه مدیریتی به منظور نوسازی بافت فرسوده، تمرکزگرایی، تزریق به موقع اعتبارات هنگام نوسازی بافت فرسوده ناحیه به صورت مستقیم و متغیرهای توجه به بهسازی و نوسازی در طرح‌های جامع و تفصیلی، حق مداخله شهروندان در ساخت و سازه، بسترسازی جهت ورود بخش خصوصی و تعادل‌بخشی و تحقق عدالت اجتماعی به صورت غیرمستقیم برای ارتقای کیفیت و عملکرد بافت‌های فرسوده معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identify key treatment drivers for upgrading Worn out urban tissues with future research (Case study: worn texture of Kermanshah)

نویسندگان [English]

  • amin ghahramani tolabi 1
  • jila sajadi 2

1 Islamic Azad University of Kermanshah

2 shahid beheshti university of tehran

چکیده [English]

Complications and problems of worn-out urban areas are multifaceted and manifest in a special way. The decline of social and economic status and functional and physical disorders of these contexts along with the sharp decline in the quality of the urban environment are among the reasons that have persuaded urban policymakers and planners to provide new strategies to address its issues and problems. In this regard, the purpose of this study is to investigate the key drivers affecting the promotion of dysfunctional urban contexts with a future research approach in the city of Kermanshah. This research is applied in terms of purpose and according to the studied components, the approach is descriptive-analytical method and environmental and Delphi scanning technique has been used to identify the indicators. Then, a semi-structured questionnaire was distributed among 45 experts in the field of urban issues. The obtained data were analyzed using MICMAC software. The results showed that the urban system, especially in the worn-out tissue of Kermanshah, is going through unstable conditions. Also, according to the analysis, 19 factors as key drivers such as authoritative management methods to renovate worn-out tissue, centralism, timely injection of funds when renovating worn-out tissue directly and variables to pay attention to improvement and renovation in comprehensive and detailed plans. The right of citizens to intervene in construction, pave the way for the entry of the private sector and balance and the realization of social justice were indirectly introduced to improve the quality and performance of worn-out tissues.