نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

افزایش شهرنشینی دردنیای جدید وتمرکز بزه کاری در این مناطق به دلیل ویژگی های خاص جوامع شهری مانند تراکم جمعیت وکاهش نظارت، شیوه های معماری وشهرسازی وسیاست مسکن، معضل حاشیه نشینی و... پدیده هایی همچون آلودگی های هوائی و صوتی ، میزان آسیب پذیری شهروندان در برابر عوامل محیطی را افزایش داده است.

در توسل به خشونت و اعمال مجازات به منظور مهار و مقابله با ناهنجاری های تهدیدگر امنیت شهری ،بیم آن می‌رود علت بروز فراموش شده ومبارزه با معلول جایگزین مبارزه با علت شودبه همین دلیل باید بیش از فعل ضد اجتماع ،به انسانِ فاعل آن و عوامل وعلل موثر بر او که سبب رفتارضداجتماعی می گردد،توجه شود.

این نوشتار بر آن است تا با مفروض انگاشتن تاثیر رو یکردهای نوین در برنامه ریزی و طراحی محیط شهری بر ارتقای ضریب آسایش و ایمنی شهروندان،راه های عینیت یابی رویکردهای مذکور در کاهش اثرات زیانبار بر ساختار محیطی کالبدی شهر و سلامت جسمی -روانی شهروندان را مورد واکاوی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Urban security in prevention policy

نویسنده [English]

  • Mojtaba Attarzadeh

Isfahan University of Art

چکیده [English]

Increasing the urbanization of the new world and the concentration of delinquency in these areas due to the specific features of urban communities such as population density and the reduction of supervision, architectural and urbanization methods of housing, marginalization and ... phenomena such as air and noise pollution, the degree of vulnerability of citizens Has increased the environmental factors.

In resorting to violence and punishing in order to contain and cope with urban security threats, it is feared that the cause of forgottenness and the struggle with disabilities is to replace the fight against the cause. For this reason, more than the anti-social act, the subject matter of it, and the factors and reasons Being affected by social behavior is important.

This paper tries to assume the impact of new parts in planning and designing the urban environment on improving the safety and comfort of citizens, ways to objectify these approaches to reduce the harmful effects on the physical environment of the city and the physical and social health of citizens to be examined.