نویسندگان

1 دبیر/آموزش پرورش

2 دبیر/آموزش و پرورش

چکیده

شهرنشینی اگر چه باعث رفاه وراحتی مهاجرین روستایی می شود و درآمد و شاید هم پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی مهاجر را بالا می برد ، ممکن است سلامتی افراد و بهداشت آنان را به خطر بیندازد ـ مسائلی مانند آلودگی هوا ، آلودگی صوتی و کلاً آلودگی های شهری، مهاجرت از روستا به شهر فرآیندی است ناگزیر که با آهنگی متفاوت در تمام کشورهای جهان از جمله کشورما صورت می پذیرد و لذا این پدیده توجه ی اکثر اندیشمندان شهری را به خود جلب کرده است . چون ناهماهنگی های فرهنگی که فرد مهاجر با جمعیت شهری داشته امکان انحرافات اجتماعی را بالا می برد . روش تحقیق دراین پژوهش به گونه ای تحلیلی می باشد که از جهت نوع تحقیق در زمره ی پژوهش های کاربردی قرار داد ، جامعه آماری تحقیق 10038 نفر از افراد 34-20ساله روستایی ساکن در شهرستان سمیرم می باشند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 320 نفر انتخاب شده شیوه ی نمونه گیری در این تحقیق تصادفی می باشد . یافته های مطالعاتی بیانگر این مدعاست بین متغیرهای سن ، دسترسی به امکانات و خدمات رفاهی روستائیان ، میزان رضایت مندی از امکانات آموزشی ، سهولت دسترسی به شهر و تأثیر پذیری از وسایل ارتباط جمعی و تمایل به شهر نشینی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین متغیرهای پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی ، جنسیت ، فاصله روستا تا شهر و نوع استفاده از وسایل ارتباط جمعی و تمایل به شهر نشینی رابطه ی معناداری وجود نداشت.

عنوان مقاله [English]

study the influencing factors on the tendency to urbanize among the rural youth of Semiram city

نویسندگان [English]

  • Fatamah Sabari 1
  • Reza Ghanbari 2

1 teach/edu

2 Education/Teacher

چکیده [English]

. Although urbanization brings prosperity and comfort to rural migrants and increases the income and perhaps the socio-economic base of migrants, it may endanger the health of people and their health Issues such as air pollution, noise pollution and urban pollution in general, migration from the village to the city is an inevitable process that takes place with different standards in all countries of the world, including our country, and this has attracted the attention of most urban thinkers. The cultural inconsistencies that immigrants have with the urban population increases the possibility of social deviations .The research method is analytical and it is classified as applied research in terms of the type of research. The statistical population of the research is 10,038 people aged 20-34 from rural areas living in Semiram city, and using Cochran's formula, a sample size of 320 people was selected. The sampling method in this research is random. The findings of the study show that there is a significant relationship between the variables of age, access to facilities and welfare services of villagers, the level of satisfaction with educational facilities, the ease of access to the city and the influence of mass communication tools and the desire to settle in the city.Also, there was no significant relationship between the variables of socio-economic base, gender, distance from the village to the city, and the type of use of mass communication tools and the desire to live in the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urbanization
  • migration
  • mass communication tools
  • services