نویسندگان

1 پژوهشگر دکترای شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

3 دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

گسترش شهرنشینی و تغییر در شیوة زندگی در قرن بیستم، شهروندان را با مشکلات زیادی روبه‌رو ساخته است. بر این اساس یافتن راهکارهای مناسب برای تحلیل مشکلات می‌تواند نقش مهمی در تداوم پویایی و توسعة شهر ایفا کند. منطقه ۷ شهر اصفهان به عنوان یکی از مناطق این کلانشهر با مشکلات جدی در ساختار فضایی و فعالیتی خود مواجه است که منجر به نارضایتی و مهاجرت ساکنین بومی شده است. بر این اساس شناسایی مشکلات ساختار فضایی و فعالیتی منطقه برپایة رهیافت مشکل‌یابی-مشکل‌گشایی به عنوان هدف اصلی این مقاله در نظر گرفته شده و از ۴ مسیر تحلیل ساختار فضایی، تحلیل برنامه‌های فرادست، ممیزی‌های اجتماعی و مصاحبه با مسئولین به دست آمده است. در این راستا پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و با روش کتابخانه‌ای- میدانی اقدام به جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز کرده است. داده‌های مربوط به مبانی‌نظری و شناسایی مشکلات در اسناد فرادست با روش کتابخانه‌ای و داده‌های مشکلات ساختار فضایی و فعالیتی با روش میدانی و تکمیل ۱۳۹ پرسشنامه در بین ساکنان و انجام ۱۰ مصاحبه با مسئولین جمع‌آوری شده است. نتایج پژوهش نشان‌دهنده آن است که مهمترین مشکلات در این منطقه شامل توسعه‌های بدون برنامه، تبدیل اراضی کشاورزی به مسکونی، قراگیری فعالیت‌های فراتر از سطح منطقه، تجمع کاربری‌های مزاحم، کمبود سطح و سرانه فضاهای خدماتی و پراکنش نامناسب آن، بلندمرتبه‌سازی، مشکلات ترافیکی، خشک شدن مادی‌ها و اراضی کشاورزی، درآمد پایین شهرداری، عدم هماهنگی نهادهای مدیریت شهرداری، عدم پاسخگویی شهرداری به خواست‌ها و نیازهای مردم، پایین بودن حس تعلق و میزان مشارکت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining and analyzing the spatial and activity structural problems of cities based on the problem-finding-problem-solving approach (Case of study: District 7 of Isfahan city)

نویسندگان [English]

  • afsaneh talebi varnosfaderani 1
  • mahmud mohammadi 2
  • maryam arab loudaricheh 3

1 PhD candidate of urban planning, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Isfahan Art University, Isfahan, Iran

2 associate professor at urban planning department, faculty of architecture and urban planning, art university of Isfahan

3 P.h.D candidate in urban planning

چکیده [English]

The expansion of urbanization and changes in the way of life in the 20th century have made citizens face many problems. Based on this, finding suitable solutions to analyze problems can play an important role in the continuation of the city's dynamism and development. District 7 of Isfahan, as one of the districts of this metropolis, is facing serious problems in its spatial and activity structure, which has led to dissatisfaction and migration of local residents. Based on this, identifying the problems of the spatial and activity structure of the region based on the problem-finding-problem-solving approach is considered as the main goal of this article, and it is obtained from 4 paths of spatial structure analysis, analysis of extraterritorial programs, social audits and interviews with officials. In this regard, the current research was carried out with a descriptive-analytical method and collected the required data with a library-field method. The data related to the theoretical foundations and identification of problems in the documents are collected by the library method and the data of spatial and activity structure problems by the field method and the completion of 139 questionnaires among the residents and conducting 10 interviews with the officials. The results of the research show that the most important problems in this region include unplanned development, conversion of agricultural land to residential, development of activities beyond the level of the region, accumulation of disturbing uses, lack of surface and per capita service spaces, and their inappropriate distribution, high-rise construction, traffic problems, drought The destruction of agricultural land and material, the low income of the municipality, the lack of coordination of the municipal management institutions, the lack of responsiveness of the municipality to the wishes and needs of the people, the low sense of belonging and the level of participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social areas
  • socio-economic status
  • social capital
  • three construct model