نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه شناسی، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان،اصفهان، ایران

چکیده

سینما به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای خلق روایت، به وفور از فضای شهر به عنوان بستر داستان‌گویی خود استفاده می کند؛ چراکه سینما به ذات نیازمند فضا است و تنها از طریق ظرفیت فضا است که می تواند داستان خود را بازگو کند. با تکیه بر همین اصل، این پژوهش به دنبال پاسخگویی به دو سؤال محوری است. اول آن که به طور کلی شهرهای بازنمایی شده در سینمای ایران از نظر مخاطبان آن دارای چه ویژگی هایی است و دوم مخاطبان سینمای ایران فضای شهری بازنمایی شده از اصفهان را با چه ویژگی هایی توصیف می کنند. جهت پاسخ به این پرسش ها از روش کیفی و تکنیک مصاحبه استفاده شد. یافته ها حاکی از آن بود که شهر بازنمایی شده در سینما دارای ویژگی هایی چون «فضایی متلاطم در ازدحام و آلودگی؛ فضایی با فانتزی های رمانتیک؛ فضایی گسترده شده در سطح و ارتفاع؛ فضایی با امکان قرارهای مخفی؛ فضای عریا نکننده اختلافات طبقاتی؛ فضایی مملو از خشونت و ناامنی» است؛ اما در رابطه با بازنمایی شهر اصفهان به ویژگی‌هایی همچون آرامش بخش، کند، تاریخی، بی هیاهو، با کالبد قدیمی و محصور اشاره شد که با واقعیت اصفهان در تضاد است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The mental image of the cinema's audiences of represented urban space

نویسنده [English]

  • Mahvash Khademolfogharae

Ph.D student in sociology , Faculty member of Academic Center for Education, Culture and Research(ACECR), Isfahan, Iran

چکیده [English]

Cinema, as one of the most important tools for creating narrative, abundantly uses the city space as a platform for its storytelling; because cinema inherently needs space, and it is only through the capacity of space that it can tell its story. Based on this principle, this study seeks to answer two central questions. First, in general, what are the characteristics of cities which represented in Iranian movies in terms of its audience, and second, what are the characteristics of the urban space in Isfahan which represented in Iranian movies. In order to answer these questions, qualitative method and interview technique were used. By conducting 12 interviews and achieving theoretical saturation, data coding was done and findings were analyzed. The findings indicated that the city represented in the cinema has characteristics such as “a turbulent, crowded and polluted space, A space with romantic fantasies; Expanded space in surface and height; A space with the possibility of secret appointments; The revealer space of class conflict; “ a space full of violence and insecurity But in relation to the representation of the city of Isfahan, features such as soothing, slow, historical, calm, with an old and enclosed body were mentioned, and is far from the existing reality.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • cinema
  • mental image
  • metropolis
  • representation
  • urban space