نویسنده

دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

آنچه این مقاله دنبال می کند، برنامه ریزیِ زیباسازی شهری است. در واقع، نگاهی فرآیندی و زمینه ای و موقعیت‌مند به عملِ زیباسازی شده است. فرآیندی که محتوا و مبنا و معنا را در خود (و با خود) حمل می کند و زمینه ای که عمل زیباسازی را از حالت بصریِ صِرف خارج کرده و آن را در جریان های درهم تنیده و پیچیده شدۀ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تحلیل و بازشناسانی می کند و موقعیت مندی که زیبایی را با عمل زیباسازی به یک وضعیت زیباشوندگیِ مستمر و دربرگیرنده تبدیل می گردد. پس با در برنامه ریزی بالا به پایین زیباسازی، با مبنایی وجودی- پویشی از زیبایی، زیباسازی با مردم و درونِ مردم را در حالتی پویا و تمام نشدنی مطرح می کند. این تلاش را می توان به مثابه رویکردی نو در حذف نا-زیبایی شهری قلمداد کرد که می خواهد این گونه زیباسازی را برنامه ریزی کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The linkage of beauty and beautification and beautifying within the disposition and evil of the urban

نویسنده [English]

  • Faramarz Rostami

(PHD student of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran)

چکیده [English]

What this article follows is urban beautification planning. In fact, a processual, contextual and situational look at the praxis of beautification. A process that carries content, basis, and meaning in itself (and with itself) and a context that removes the act of beautification from a purely visual state and analyzes and recognizes it in intertwined and complicated economic, political, social, and cultural flows. A situation that transforms beauty into a state of continuous and inclusive beautifying with the praxis of beautification. So, by rejecting the topdown planning of beautification, with an existential- processuality basis of beauty, it proposes beautification with people and inside people in a dynamic and inexhaustible state. This effort can be considered as a new approach in removing urban ugliness that wants to plan such beautification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • planning
  • existential-processuality approach
  • event-oriented
  • urban art