نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ایران.

2 دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ایران

چکیده

یکی از مسائل چالش برانگیز در شهر تبریز مسیرگشایی‌های متعدد در بافت شهری بوده که معمولا با هدف افزایش دسترسی شهروندان به معابر جدید و حل معضل ترافیک به اجرا در آمده است. پژوهش حاضر با هدف "ارزیابی تبعات اجرای پروژه‌های مسیرگشایی در بافت شهری تبریز" می‌خواهد به این پرسش پاسخ گوید که "اجرای پروژه‌های مسیرگشایی در دو دهه اخیر به عنوان استراتژی و مسیر توسعه شهر تبریز تا چه اندازه منجر به عدالت شهری شده و چه تبعاتی برای شهروندان و بافت شهری تبریز به همراه داشته است؟". روش تحقیق مورد استفاده روش توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه‌ای و میدانی بوده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که آن دسته از خیابان‌هایی که بر اساس منطق رشد و حرکت شهر و بر اساس دستورالعمل‌های متناسب با ژنوم آن تعریف و تعریض شده‌اند، موفق‌تر از خیابان‌های تک بعدی و تحمیلی عمل کرده‌اند. در شهر تبریز تعریض خیابان‌ها و گذرهایی مثل تربیت، راسته کوچه و امام خمینی در تناسب با قواعد شهر، فضاهایی نسبتا موفق و قابل قبول در شهر را موجب شده‌اند. در ارتباط با پروژه‌های مسیرگشایی‌ ناقص، شهرداری‌ها می‌توانند با استفاده از برخی ابزارهای امتیازدهی، اقدامات عمرانی را با سرعت بیشتری به نتیجه برسانند. همچنین با توجه به وجود گسترده بافت باارزش در شهر تبریز، متاسفانه در برخی موارد به دلیل ضعف مطالعه و نیازسنجی و در نظر نگرفتن کلیه جوانب و تبعات اجرای طرح‌ها‌، پروژه‌های مسیرگشایی‌ منجر به آسیب‌رسانی به میراث فرهنگی و تاریخی شهر شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the consequences of road development projects in the context of Tabriz city

نویسندگان [English]

  • Amin Amini kashani 1
  • Morteza Mirgholami 2

1 PHD student of Islamic Urbanism, Islamic Art University of Tabriz, Iran.

2 Associate Professor, Faculty of Architecture and Urbanism, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

One of the challenging issues in the city of Tabriz is the opening of many roads in the urban context, which are usually implemented with the aim of increasing the access of citizens to new roads and solving the traffic problem. The current research with the aim of “evaluating the consequences of the implementation of path-breaking projects in the urban context of Tabriz” wants to answer the question that “to what extent the implementation of path-breaking projects in the last two decades as a strategy and development path of the city of Tabriz has led to urban justice and what are the consequences for Has it brought the citizens and the urban context of Tabriz?” The research method used was the descriptive-analytical method and the method of collecting information was library and field. The results of the research show that those streets that are defined and widened based on the logic of the growth and movement of the city and based on the guidelines that fit its genome, have been more successful than the one-dimensional and imposed streets. In the city of Tabriz, the widening of streets and passages such as Tarbiat, Raste Kuche and Imam Khomeini in accordance with the rules of the city have created relatively successful and acceptable spaces in the city. In connection with incomplete road construction projects, municipalities can use some scoring tools to complete construction measures more quickly. Also, due to the wide existence of valuable fabric in Tabriz city, unfortunately, in some cases, due to the weakness of study and needs assessment and not considering all the aspects and consequences of the implementation of the plans, the road development projects have resulted in damage to the cultural and historical heritage of the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • consequences
  • road development projects
  • urban context
  • Tabriz