نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی شهری، گروه طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده هنر، گروه طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

آشفتگی نماهای شهری در وضعیت فعلی تهران روزانه در معرض دید میلیون ها شهروند قرار می گیرند. در راستای حل این معضل در سال های اخیر مقاله ها و کتب متعددی به رشته تحریر درآمده است و چندین همایش ملی نیز برگزارشده است. با جستجو و بررسی اولیه این مطالعات روشن می گردد که اغلب قریب به اتفاق این مطالعات بر کیفیت مطلوب نماهای شهری تمرکز دارند و از فرآیند تولید نما و ابعاد رویه ای آن غفلت کرده اند. در این راستا هدف اصلی این مقاله شناخت و تبیین جایگاه عوامل انسانی و سازمان های دخیل در فرآیند شکل گیری نماهای شهری و تحلیل چالش های رویه ای در آن است. بدین منظور در این مقاله ابتدا با مرور پایگاه های داده، مانند سیویلیکا، مگیران، نورمگز، جهاد دانشگاهی و موتور جست وجوگر گوگل، مقالات مرتبط با نماهای شهری در ایران استخراج شد. در مرحله ی بعد با استخراج مقالات مرتبط و دسته بندی، ارزیابی و تحلیل محتوایی آنان، پرسشنامه ای با سؤالات باز و بسته، در راستای تکمیل و تثبیت اطلاعات، به صورت تصادفی در سطح شهر تهران تکمیل شده است. اطلاعات به دست آمده از روش هایی چون روش تحلیل عامل اکتشافیPCA  ، آزمون فریدمن و روش تحلیل تماتیک جهت تحلیل سؤالات استفاده شده است. درنهایت با توجه به تحلیل های انجام شده، عوامل انسانی و سازمان های دخیل در فرآیند شکل گیری نماهای شهری و حوزه های اصلی آنان در سه بعد، مدیریتی- اجرایی (مدیریت شهری، مجریان و پیمانکاران)، فرهنگی- آموزشی (عموم مردم و طراحان( و اقتصادی (سرمایه گذاران) دسته بندی و اولویت بندی شده و چالش های مرتبط با هر یک از عوامل انسانی و سازمان های مداخله گر به تفکیک شناسایی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the position of human factors and intervening organizations in the process of the formation urban facadesin Tehran

نویسندگان [English]

  • Ghazal Yousefi Bejarsari 1
  • Mahdi Khatami 2
  • Ali Safavi 2

1 Master of Urban Design, Department of Urban Design, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Urban Design, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The chaos of urban facades in the current state of Tehran is exposed to the eyes of citizens. To tackle this problem, many articles and books have been written and several national conferences have been held. With the initial search and review of these studies, it can be seen that most of them focus on the desirable quality of urban facades and have neglected the facade production process and its procedural dimensions. In this regard, the main goal of this article is to identify and explain the position of human resources and organizations involved in the process of constructing urban views and analyzing procedural challenges in it. For this purpose, in this article, articles related to urban views in Iran were extracted by reviewing databases such as Civilica, Mogiran, Nurmagz, Jihad Academici, and Google search engines. In the next step, considering the titles of the articles and reviewing their abstracts, the articles related to the process of facade production were separated and evaluated. In addition to categorizing the content of related articles and evaluating and analyzing their content, a questionnaire with open and closed questions has been randomly completed in Tehran to complete and stabilize the obtained information. The obtained information is analyzed by methods such as exploratory factor analysis, PCA method, and Friedman’s test is used to prioritize these factors. Also, the thematic analysis method and the usage of Atlas Ti9 software are used to analyze the open questions. Finally, concerning the analysis, human resources and organizations involved in the process of constructing urban facades and their areas in three dimensions, management-executive (urban management and executives and contractors), cultural-educational (people and designers), and economic (investors) have been categorized and prioritized and the challenges related to each of the human factors and intervening organizations have been identified separately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban wall
  • urban facade
  • facade production
  • constructing urban facades process
  • urban design process