نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، پژوهشگر جهاد دانشگاهی، اصفهان ، ایران

2 دکتری جامعه شناسی، عضو هیئت علمی و مربی جهاد دانشگاهی، اصفهان، ایران

چکیده

هویت محله‌ای را می‌توان تحت تأثیر دو نوع عامل دانست: عوامل کالبدی و عوامل غیرکالبدی یا اجتماعی. هر یک از این عوامل، تأثیر منحصربه‌فرد خود را بر هویت یک مکان یا یک محله دارند. درک ارتباط این عناصر و میزان تأثیر آن‌ها می‌تواند به برنامه‌ریزی موثرتری در جهت ارتقای هویت یک محله بیانجامد. هدف اصلی این پژوهش فراهم کردن درکی عمیق‌تر از تأثیر عوامل کالبدی و غیرکالبدی بر هویت محله است. بااین‌حال، امکان مطالعه تمامی عوامل تأثیرگذار در این پژوهش وجود ندارد. ازاین‌رو، عواملی در پژوهش وارد شدند که در طی کاوش‌های میدانی مشخص شد که عواملی چالش‌برانگیز در محله هستند. این عوامل عبارت‌اند از: «روابط همسایگی و امنیت به‌عنوان عوامل غیرکالبدی، منظر محله، ایمنی و دسترسی به خدمات به‌عنوان عوامل کالبدی». این پژوهش بر مبنای تحلیل کمی 100 پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزار SmartPLS انجام شده است. تعداد نمونه نیز بر مبنای فرمول  کوکران تعیین شده است. درنهایت، یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد همه این عوامل، به جز عامل ایمنی، تاثیر معناداری بر هویت محله‌ای دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of physical and non-physical factors on neighborhood Identity (Case Study: Sattar Neighborhood, District 15 of Isfahan City)

نویسندگان [English]

  • Maryam karimi Azar 1
  • mehri shahzeidi 2

1 Researcher at Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Isfahan, Iran

2 Ph.D in Sociology, Faculty member of Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Isfahan, Iran

چکیده [English]

 
 
Neighborhood identity can be affected by two types of factors: Physical and non-physical (social) factors. Each of these factors have their nique impact on the identity of a place or a neighborhood. Understanding the relationship between factors and their effect size might lead to a more effective planning in order to improve neighborhood identity. The main goal of this research is providing profound perception of physical and social factors effects on neighborhood identity. However, it is not possible to put all factors in a research. So, we have selected critical factors through field work, which includes neighbors’ relationship and security as social factors and neighborhood landscape, safety, and accessibility as physical factors. This research is based on a quantitative analysis of 100 questioners by using SmartPLS software. Sample size was determined by employing a Cochran formula. It emerges that, all factors havesignificant effect on neighborhood identity except for safety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neighborhood
  • Neighborhood Identity
  • Physical Identity
  • Social Identity