نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیامنور، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

چکیده
در اجرای پروژههای عمران شهری عواملی مؤثر بر پیشبرد پروژه وجود دارد که معمولاً شناسایی دقیق آنان پیچیده و دشوار است. اگرچه عوامل اصلی مدیریت شهری با رویکرد جهادی در تئوری بسیار جذاب می‌باشد؛ اما در عمل، برای پیادهسازی آن خصوصاً در کشورهای درحال‌توسعه مشکلات بسیاری وجود دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی و اولویت‌بندی عوامل اصلی مدیریت شهری با رویکرد جهادی در میزان موفقیت پروژه‌های عمران شهری (نمونه موردی: شهرداری‌های استان چهارمحال و بختیاری) است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه اجرای تحقیق از نوع توصیفی-علّی و به لحاظ جهت-گیری توسعهای می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات میدانی–پیمایشی است. شیوه نمونهگیری در این تحقیق روش نمونهگیری سهمیهای است و 60 پرسشنامه تنها در بین افرادی که دارای تخصص، تجربه و آگاه به مسئله بودند توزیع گردید که از این تعداد 50 نفر به پرسشنامهها پاسخ دادند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامهای محقق ساخته است که روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید مدیریت و استاد راهنما و روایی محتوایی توسط چند نفر اعضای جامعه آماری مورد تائید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه بالاتر از 7/0 گزارش شد. تجزیه‌وتحلیل دادهها از روش یافتن میانگین و وزندهی ذهنی دادهها و با استفاده از روش تاپسیس انجام شد و به بررسی پاسخ سؤالات این تحقیق پرداخته‌شده است که درنهایت 9 عامل مهم شناسایی و به ترتیب اولویت دستهبندی شدند. علاوه بر این یافتههای پژوهشی نشان می‌دهد که عوامل اصلی مدیریتشهری با رویکرد جهادی به ترتیب اولویت شامل برنامهریزی واقعگرایانه و انتخاب پیمانکار مناسب؛ پیچیدگیهای طراحی پروژه؛ حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد؛ تعیین شرایط محدودیتها و امکانات موجود؛ تجربه از پروژه-های گذشته؛ واضح بودن اهداف و شناسایی دقیق پروژه و انتخاب مناسب پروژه؛ عدم تأخیرات و اشتباهات در تهیه مدارک و نقشهها؛ تخصیص مناسب و کافی بودجه و منابع و پرداخت به‌موقع به پیمانکار؛ مشوقها و جریمه از سوی کارفرما میباشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating and prioritizing the main factors of urban management with a jihadist approach in the success rate of urban development projects (Casestudy: Municipalities of chaharmahal and bakhtiari province

نویسندگان [English]

  • Masrat Ayat 1
  • Siamak Nikkhah 2

1 (Assistant Professor, Department of Management, Payamnoor University, Tehran, Iran).

2 (Master's student in Public Administration, Payam Noor University, Tehran, Iran)

چکیده [English]

Abstract
  In the implementation of urban development projects, there are factors affecting the progress of the project, which is usually complicated and difficult to accurately identify. Although the main factors of urban management with a jihadist approach are very attractive in theory, but in practice there are many problems to implement it, especially in developing countries. the purpose of this study is to investigate and prioritize the main factors of urban management with a jihad approach in the success rate of urban development projects (case study: municipalities of Chaharmahal and Bakhtiari province) the present research is applied in terms of purpose and descriptive-causal in terms of how the research is conducted and in terms of development orientation The method of data collection is field –survey. The sampling method in this study is the scene sampling method and 60 questionnaires were distributed only among people who have expertise, experience and problem awareness, of which 50 people answered the questionnaires.The data collection tool was a researcher-made questionnaire that the face validity of the questionnaire was approved by management professors and supervisors and content validity by several members of the statistical community. The reliability of the questionnaire was also reported using Cronbach’s alpha coefficient for the questionnaire above 0/7.Data analysis was performed using the method of finding the mean and subjective weighting of the data using the TOPSIS method and the answer to the question of this research were examined. Finally, nine important factors were identified and categorized in order of priority. In addition,research  findings show that the main factors of urban management with a jihadist approach in order of priority include realistic planning and selection of the appropriate contractor, project design complexities, support of senior managers, determining the conditions of existing constraints and facilities, experience of past projects Clear goals and accurate identification of the project and proper selection of  the project, no delays and mistakes in the preparation of document and plans, proper allocation and adequacy of budget and resources and timely payment to the contractor are incentives and fines

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban management
  • Jihadist management
  • Urban development projects
  • Municipalities