نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

چکیده
یکی از عرصه‌های نوین در مطالعات حوزه برنامه‌ریزی طرح‌های توسعه در ایران، مناطق مرزی می‌باشند. هرچند از گذشته تاکنون ابعاد گوناگون مسائل و مشکلات مربوط به این مناطق به‌طور پراکنده مورد مطالعه قرار گرفته است، اما آمایش این مناطق تاکنون جایگاهی در نظام برنامه‌ریزی توسعه کشور نداشته است به همین دلیل، فقدان یک چارچوب نظری برای انجام مطالعات علمی در رابطه با آمایش مناطق مرزی دیده می‌شود. مناطق مرزی خود عاملی برای جذب گردشگر هستند و به میزان زیادی پتانسیل جهت توسعه گردشگری را دارا می‌باشند و در مقابل گردشگری نیز می‌تواند با گسترش در مرزها، این مناطق را تا سطح جهانی شدن مطرح کند، در نتیجه این فعالیت پیچیده نیاز به برنامه‌ریزی دارد، یکی از مناطق مرزی مناسب گردشگری در ایران بندر چند منظوره آستارا می‌باشد؛ که هممرز بودن آن با کشور آذربایجان از نقطه نظر تجاری و گردشگری حائز اهمیت است، وجوه مشترک فرهنگی و قومیتی در این محدوده مرزی دو کشور می‌تواند پتانسیل مناسبی جهت جذب گردشگران باشد. هدف این مقاله بررسی اهمیت برنامه‌ریزی گردشگری مرزی بندر چند منظوره آستارا براساس پتانسیل‌های جذب توریست در منطقه می‌باشد. روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی-تحلیلی است. داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای، داده‌های آبوهوا شناسی و مصاحبه با نخبگان می‌باشد و از طریق مدل  TCI،SWOT مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که به علت موقعیت مستعد محدوده مرزی آستارا در شمال ایران با کشورهای حوزه خزر، توسعه گردشگری فرهنگی می‌تواند یکی از بخش‌های پراهمیت برنامه‌ریزی در این منطقه باشد که در این راستا بررسی پتانسیل‌های گردشگری فرهنگی و ماه‌های آسایش توریست، توان‌ها و زمان‌های مناسب گردشگری مرزی در آستارا را مشخص می‌کند. از آنجا که بحث گردشگری مرزی در ایران معقوله‌ای جدید است در این مقاله فقط به لزوم توجه به آن در برنامه‌ریزی‌های گردشگری فرهنگی به‌عنوان یک جنبه مهم در آمایش سرزمین‌های مرزی اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the importance of tourism planning in north boundary of Iran

نویسندگان [English]

  • Sahar Mohadi 1
  • Ali Rostami 2

1 ) PhD student in Tourism Management, Science and Culture University, Tehran, Iran

2 (Master of Architecture, Yazd University, Yazd, Iran)

چکیده [English]

Abstract
  One of the new areas in the study of planning development projects in Iran, are border areas. Although, from past to present, different aspects of issues related to these areas has been studied sporadically, the preparation can be seen in border areas with this topic, it's position in the national development plan has not been explained and the lack of a theoretical framework for scientific studies regarding preparation border is seen. Border regions themselves are a Factor in attracting tourists and have a great potential for tourism development; and in return
, tourism can   expand these borders to the level of globalization, so this complex activity requires planning, it is one of the suitable border for tourism in Iran is the multi-purpose port (Astara) which is conterminous with the border city of Astara in the Azerbaijani point of trade and tourism so because of this is important. Common culture and ethnicity in the border area can be a good potential for attracting tourists. The purpose of this article is to investigate the importance of tourism planning in developing multi-purpose port of Astara. The research method is based on the applied and purpose and descriptive-analytical nature, the data are from library sources meteorological data and interviews with elites and were analyzed through TCI and SWOT models .the finding of this study show that due to the potential border position of Astara  in northern Iran in the Caspian Basin, tourism development, particularly in the comfort of Tourism can be one of the important parts of these areas

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cultural tourism
  • Border tourism
  • Astara
  • Caspian Sea