نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی شهرسازی، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان، ایران

چکیده

چکیده
در اجرای پروژه های عمران شهری عواملی مؤثر بر پیشبرد پروژه وجود دارد که معمولاً شناسایی دقیق آنان پیچیده و دشوار است. اگرچه عوامل اصلی مدیریت شهری با رویکرد جهادی در تئوری بسیار جذاب می‌باشد؛ اما در عمل، برای پیاده‌سازی آن خصوصاً در کشورهای درحال‌توسعه مشکلات بسیاری وجود دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی و اولویت‌بندی عوامل اصلی مدیریت شهری با رویکرد جهادی در میزان موفقیت پروژه‌های عمران شهری (نمونه موردی: شهرداری‌های استان چهارمحال و بختیاری) است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه اجرای تحقیق از نوع توصیفی-علّی و به لحاظ جهت-گیری توسعه‌ای می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات میدانی–پیمایشی است. شیوه نمونه‌گیری در این تحقیق روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای است و 60 پرسشنامه تنها در بین افرادی که دارای تخصص، تجربه و آگاه به مسئله بودند توزیع گردید که از این تعداد 50 نفر به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ای محقق ساخته است که روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید مدیریت و استاد راهنما و روایی محتوایی توسط چند نفر اعضای جامعه آماری مورد تائید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه بالاتر از 7/0 گزارش شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش یافتن میانگین و وزن‌دهی ذهنی داده‌ها و با استفاده از روش تاپسیس انجام شد و به بررسی پاسخ سؤالات این تحقیق پرداخته‌شده است که درنهایت 9 عامل مهم شناسایی و به ترتیب اولویت دسته‌‌بندی شدند. علاوه بر این یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد که عوامل اصلی مدیریت‌شهری با رویکرد جهادی به ترتیب اولویت شامل برنامه‌ریزی واقع‌گرایانه و انتخاب پیمانکار مناسب؛ پیچیدگی‌های طراحی پروژه؛ حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد؛ تعیین شرایط محدودیت‌ها و امکانات موجود؛ تجربه‌ از پروژه-های گذشته؛ واضح بودن اهداف و شناسایی دقیق پروژه و انتخاب مناسب پروژه؛ عدم تأخیرات و اشتباهات در تهیه مدارک و نقشه‌ها؛ تخصیص مناسب و کافی بودجه و منابع و پرداخت به‌موقع به پیمانکار؛ مشوق‌ها و جریمه از سوی کارفرما می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Improving urban green space based on ecological landscape criteria (Case study: Nazhvan Park Health Road)

نویسنده [English]

  • Maryam Kiani

(Bachelor of Urban Planning, Institute of Higher Education of Prominent Scholars, Isfahan, Iran)

چکیده [English]

Abstract
Today, with the increase of urban population, we are witnessing extensive changes in urban ecological infrastructure, so that this issue has completely affected the ecological environment and urban green infrastructure. Landscape ecology provides the possibility of achieving a balanced combination of the urban network with ecological landscape criteria in the relationship between man and nature. These criteria include a healthy environment, energy management, biodiversity, ecotourism, socio-cultural dimensions of society, ecological beauty of the landscape, etc., and with a holistic attitude in restoring, repairing and improving damaged landscapes, Improving urban green spaces, creating biological corridors and biodegradability of nature and human society in cities by considering the capabilities and physical, chemical, biological, ecological and socio-cultural processes and this processes play an important role. Improving the quality of landscapes, especially urban green space and natural areas, will ultimately lead to improving the quality of cities and ultimately improving the quality of human life. This research uses a simple review method and descriptive-analytical approach to identify ecological landscape criteria to achieve strategies to improve the green space of Nazhvan health road. These strategies include upgrading vegetation, upgrading environmentally friendly lighting, making more use of soft green landscapes instead of hard landscaping, preserving native plant species, creating ecological networks, creating natural promenades, creating massive and intimate spaces, preserving characteristics Ecological and natural and cultural resources are the correct use of non-renewable resources, minimal production of greenhouse gas production and the use of solar panels, so the proposed plans are based on these strategies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Green Space
  • Ecological Landscape
  • Urban Landscape
  • Nazhvan Park Health Road