نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری، دانشگاه هنر اصفهان، ایران

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه هنر اصفهان، ایران

چکیده

چکیده
بحران کیفیت، در شرایط کنونی یکی از چالش‌های عمدۀ شهرهای ما و یکی از دغدغه‌های اساسی تصمیم‌گیران، مجریان و استفاده‌کنندگان محیط‌های شهری است. با توجه به اهمیت مسأله "کیفیت" و افزایش سریع شهرنشینی، چنانچه برنامه‌ها و مداخلات کالبدی در شهرها همچون گذشته بدون توجه لازم به دانش طراحی شهری و بدون ملحوظ نمودن نظام‌مند آن در مراحل مختلف تصمیم‌گیری صورت پذیرد، هیچ‌گونه تضمینی برای دستیابی به محیط‌های دارای کیفیت طراحی شهری مطلوب وجود نخواهد داشت. در واقع طراحی‌شهری می‌تواند به ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان شهر کمک شایانی کند. هدف اصلی پژوهش ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان محله شیخ‌بهائی با در نظر گرفتن معیارها و مؤلفه‌های طراحی‌شهری می‌باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی می‌باشد که با بهره‌گیری از اسناد کتابخانه‌ای، مشاهدات مستقیم از فضا و همچنین برداشت‌های میدانی انجام شده است. روند پژوهش شامل بررسی مبانی نظری، استخراج معیارهای مورد نیاز و تحلیل محدوده مورد مطالعه براساس بررسی‌ها و مشاهدات انجام شده با استفاده از روش SWOT می‌باشد که درنهایت اهداف و سیاست‌های اجرایی پیشنهاد گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که مؤلفه‌های طراحی شهری در محدوده موردنظر دارای نقاط ضعف و کاستی‌هایی می‌باشد که راهکارهایی با اهداف ارتقاء کیفیت عملکردی، زیباشناختی و زیست‌محیطی به‌منظور رسیدن به هدف نهایی که بهبود کیفیت زندگی ساکنان می‌باشد، ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Improving the quality of life in Sheikh Baha'i neighborhood based on urban design components

نویسندگان [English]

  • zahra sadat fayaz 1
  • Shahrazad Pejumand of Najafabadi 2

1 (Master of Urban Planning, Isfahan University of Arts, Iran)

2 Master's Degree in Urban Planning, Isfahan University of Arts, Iran

چکیده [English]

Abstract
The quality crisis in the current situation is one of the major challenges of our cities and one of the main concerns of decision makers, and users of urban environments. Given the importance of the issue of "quality" and the rapid increase of urbanization, if programs and physical interventions in cities as in the past without the necessary attention to urban design knowledge and without systematic consideration in various decision-making stages, no guarantee to achieve. There will be no desirable urban design quality environments. In fact, urban design can help improve the quality of life of city residents. The main purpose of this study is to improve the quality of life of the residents of Sheikh Baha'i neighborhood by considering the criteria and components of urban design. The research method is descriptive-analytical, using direct observation of space as well as field surveys using library documents. The research process includes reviewing the theoretical foundations, of extraction the required criteria and analyzing the study area based on studies and observations made using the SWOT method, which finally proposes the objectives and executive policies. The results of the research show that the components of urban design in the area have weaknesses and shortcomings that are presented with the aim of improving the quality of aesthetic and environmental function in order to achieve the ultimate goal improving the quality of life of residents

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Design
  • Urban Environment Quality
  • Sheikh Baha'i
  • SWOT Method