نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه هنر اصفهان

2 )کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری دانشگاه هنر اصفهان(

3 استادیار برنامهریزی شهری دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

مسکن از دیرباز به‌عنوان اساسی‌ترین نیاز زندگی و بزرگ‌ترین دغدغه انسان‌ها به شمار می‌آید اما افزایش جمعیت در دهه‌های اخیر و رشد شهرنشینی در کشورهای درحال‌توسعه از جمله ایران موجب مشکلات متعددی در تأمین آن شده است. در کلان‌شهر اصفهان نیز توجه به تأمین و برآورد مسکن در آینده باید مدنظر قرارگیرد. با توجه به اینکه کاربری مسکونی سهم بیشتری در فضای‌شهری دارد و مورد نیاز انسان‌ها می‌باشد، باید در تخمین کاربری اراضی مورد توجه قرارگیرد. در واقع تخمین نیاز به فضا، به‌منظور تأمین و اساس اندازه‌گیری زمین مور نیاز در طول دوره برنامه می‌باشد. لذا هدف پژوهش تخمین نیاز به فضای مسکونی در منطقه 5 شهر اصفهان می‌باشد که روش پژوهش توصیفی‌تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای، اسنادی، آمار و سرشماری‌ها می‌باشد. به‌منظور برقرار تعادل میان عرضه و تقاضای زمین مسکونی، ابتدا به تخمین فضای لازم برای کاربری مسکونی پرداخته شده است و با توجه به میزان عرضه در دسترس برای کاربری مسکونی به ارائه سناریوهای مختلف پرداخته شده است. به این ترتیب زمین‌های خالی و قابل توسعه با اولویت نخست مناسبت محیطی برای کاربرد مسکونی با تراکم زیاد، زمین‌های با اولویت دوم برای کاربرد مسکونی با تراکم متوسط و زمین‌های با اولویت سوم برای کاربردهای وابسته به مسکونی که در سطح منطقه با کمبود مواجه است، انتخاب‌شده‌اند. سپس با میزان تقاضایی که برای واحدهای مسکونی در سطح منطقه وجود دارد مقایسه می‌شود و درنهایت از برابری عرضه و تقاضای تخمین نیاز به فضا، کمبود یا فزونی عرضه بر تقاضای منطقه تعیین می‌شود. با استفاده از روش‌های تخمین فضای مسکونی، روش‌های برآورد تقاضا و روش‌های تعیین عرضه، میزان عرضه و تقاضا در زمینه کاربرد مسکونی معرفی شده است. تخمین نیاز به فضای مسکونی در منطقه 5 شهر اصفهان با استفاده از روش مبتنی بر مقولات فضایی استانداردهای کاربرد زمین و انتخاب سناریوی برتر است. نتایج نشان می‌دهد که عرضه کل زمین‌های خالی و مناسب توسعه جدید در منطقه 5 برابر با 88567/11 هکتار می‌باشد که از این مقدار 0761/11 هکتار مناسب توسعه مسکن می‌باشد و مابقی برای کاربردهای وابسته به مسکن در نظر گرفته شده است. در واقع 6191 تعداد واحد مسکونی در سطح منطقه مورد نیاز است که در سناریوی دوم منتخب 1006 تعداد واحد مسکونی تأمین خواهد شد و جمعیت طی سال‌های آتی کنترل شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimating the need for residential space in District 5 of Isfahan City

نویسندگان [English]

  • Zahra Sadat Fayaz 1
  • Farzaneh Dehghani Gishi 2
  • Mahmoud Mohammadi 3

1 Master of Urban Planning, Isfahan Art University

2 Master of Urban Planning, Isfahan Art University

3 Assistant Professor of Urban Planning, Isfahan Art University

چکیده [English]

Abstract
Housing has long been considered the most basic need of life and the greatest concern of human beings but the increase in population in recent decades and the growth of urbanization in developing countries including Iran has caused many problems in providing it. In the metropolis of Isfahan, attention to the supply and estimation of housing in the future should be considered. Considering that residential use has a greater share in urban space and is needed by humans, it should be considered in estimating land use. In fact, estimating  need for space in order to provide the basis for measuring land needs during the program period. Therefore, the purpose of this study is to estimate the need for residential space in District 5 of Isfahan. Documents, statistics and censuses. In order to balance the supply and demand of residential land, first, the space required for residential use has been estimated and according to the amount of supply available for residential use, different scenarios have been presented. Thus, vacant and expandable lands with the first priority of environmental suitability for high-density residential use, second priority lands for medium-density residential use and third priority lands for residential-related applications that are in short supply in the region has been selected. It is then compared with the amount of demand for housing units in the region, and finally from the equality of supply and demand to estimate the need for space, the shortage or excess of supply over the demand of the region is determined. Using residential space estimation methods, demand estimation methods and supply determination methods, supply and demand in residential applications have been introduced. Estimating the need for residential space in District 5 of Isfahan city using the method based on spatial categories of land use standards and selecting the best scenario. The results show that the total supply of vacant and suitable lands for new development in region 5 is equal to 11,88567 hectares, of which 11,061 hectares is suitable for housing development and the rest is intended for housing-related applications. In fact, 6191 housing units are needed in the region, which in the second selected scenario, 1006 housing units will be provided and the population will be controlled in the coming years

کلیدواژه‌ها [English]

  • space demand estimate
  • residential use
  • supply and demand
  • housing