نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی شهرسازی، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان، ایران

چکیده

چکیده
طراحی شهری و سیر تحول دو جریان «حفاظت و بازآفرینی یکپارچه» شهری به‌عنوان محتوا و محصول فرآیند یکپارچه طراحی شهری در فضاهای تاریخی و بیان دو الگوی جدید طراحی شهری فرآیند رویه محور و محتوا محور به این نکته رسید که «فرآیند یکپارچه طراحی شهری» حاصل جمع دو فرآیند مذکور می‌باشد و برای رسیدن به «یکپارچگی» در مکان تاریخی شهر به فرآیند طراحی شهری، توأمان با «حفاظت» و «بازآفرینی» در فضاهای تاریخی نیاز است. همگرایی این دو جریان، با فرآیند یکپارچه طراحی شهری و به این دلیل مورد توجه قرار می‌گیرد. یکی از زمینه‌های اقدام در شهرهای خصوصاً تاریخی، بازآفرینی شهری است و سؤال اساسی اینجاست که فرآیند یکپارچه طراحی شهری چگونه می‌تواند در غالب سیاست بازآفرینی فعال، به دو جریان حفاظت و توسعه توازن ببخشد. مفهوم بازآفرینی شهری نگرش و اقداماتی جامع و یکپارچه برای حل مشکلات شهری منطقه‌ی هدف عملیات است که در نهایت به پیشرفت پایداری اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و محیطی خواهد انجامید که معیارهای کالبدی و غیرکالبدی در محله به معیارهای بازآفرینی شهری قابل تغییر می‌باشند و با تغییر این معیارها حیات شهری به این محله باز می‌گردد و ساکنین در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی از رفاه و آسایش برخوردار می‌شوند. بازآفرینی شهری مشتمل بر اصول و فرایند تغییر و تحولات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، حکمروایی، کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار می‌باشد که بر این اساس می‌توان به برخی از ویژگی‌های بازآفرینی شهری از جمله حرکت به‌سوی شکل جامع‌تری از سیاست گذاری و اعمال تمرکز بر روی راه حل‌های یکپارچه، مشارکت چند بخشی با تأکید بر نقش گروهای اجتماعی، معرفی ایده گسترده‌تری از پایداری زیست محیطی و معرفی مجدد یک چشم‌انداز راهبردی دراز مدت اشاره کرد. از مهم‌ترین اقدامات لازم برای احیای مراکز تاریخی شهرها، شناخت کامل، درک اهمیت و ویژگی‌های خاص فضایی، مختصات کالبدی، بازه‌های هویتی و سیر دگرگونی و تحول آن در گذر زمان است. دیدگاه هم‌گرایی طراحی شهری و بازآفرینی یکپارچه‌شهری به‌عنوان رهیافتی جامع، فراگیر و عملیاتی که دربردارنده برنامه‌های ارتقای کیفیت در بافت‌های شهری با اهداف یکپارچه محتوایی و کالبدی در پس زمینه مکان‌های تاریخی فرهنگی است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. فرآیند طراحی شهری با هدف بازآفرینی و احیاء مکان‌های تاریخی یا سازمان فضایی بخشی از بافت تاریخی اصفهان باز می‌نمایاند. فرآیند یکپارچه طراحی شهری در بازطراحی تداوم مکانی محله حسن‌آباد اصفهان با هدف بازآفرینی بافت تاریخی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه‌ای و میدانی است و با استفاده از روش مروری ساده و رویکرد توصیفی-تحلیلی به تبیین مؤلفه‌های بازآفرینی شهری و فرآیند طراحی شهری یکپارچه می‌پردازد و در نهایت کاربست فرایند طراحی شهری یکپارچه در بازآفرینی شهری محله‌ حسن‌آباد اصفهان ارائه می‌شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of integrated urban design process in recreating historical textures (Casestudy: Hassan Abad neighbourhood)

نویسنده [English]

  • mina Bahramifard

Bachelor of Urban Planning, Institute of Higher Education of Advanced Scholars, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Abstract
Urban design and the evolution of  two currents "integrated protection and regeneration" urban as content and product ( integrated urban design process)  in historical spaces and the expression of two new models of urban design process-oriented and content-oriented process reached the point that "integrated process of urban design" It is the result of the combination of the two mentioned processes and in order to achieve "integration" in the historical place of the city, the process of urban design is needed, along with "protection" and "recreation" in historical spaces. The convergence of these two currents with the integrated process of urban design and therefore is considered. One of the areas of action for rejecting cities, especially historical ones, is urban regeneration, and the main question is how the integrated process of urban design can balance the two currents of protection and development in the form of active regeneration policy. The concept of urban regeneration is a comprehensive and integrated approach and measures to solve urban problems in the target area of the operation, which will ultimately lead to a sustainable economic, physical, social and environmental development in which physical and non-physical criteria in the neighborhood can be changed to urban regeneration criteria. By changing these criteria, urban life returns to this neighborhood and residents enjoy prosperity in economic, social and environmental dimensions. . Urban regeneration includes the principles and process of economic, social and physical change, governance, environmental quality and sustainable development, which can be attributed to some features of urban regeneration, including moving towards a more comprehensive form of politics. Focusing on integrated solutions, multi-sectoral participation with emphasis on the role of social groups, introducing a broader idea of environmental sustainability, and re-introducing a long-term strategic vision. One of the most important measures necessary to revive the historical centers of cities is full knowledge, understanding the importance and special features of space, physical coordinates, identity intervals and the course of change and its evolution over time. Consider the convergence perspective of urban design and integrated urban regeneration as a comprehensive, inclusive and operational approach that includes quality improvement programs in urban contexts with integrated content and physical goals in the background of cultural and historical sites. The process of urban design with the aim of recreating and reviving historical sites or spatial organization reveals a part of the historical context of Isfahan. The integrated process of urban design is used in the redesign of the spatial continuity of the Hassanabad neighborhood of Isfahan with the aim of recreating the historical context. The method of data collection in this research is library and field and using a simple review method and descriptive-analytical approach to explain the components of urban regeneration and integrated urban design process, and finally the application of integrated urban design process in neighborhood urban regeneration - Hassanabad, Isfahan is presented.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • integrated urban design process
  • historical cultural site
  • urban regeneration
  • urban regeneration of Hassanabad neighborhood