نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، پژوهشگر جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری شهرسازی، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان، ایران

چکیده

 
با توجه به کاربست رویکرد بازآفرینی شهری پایدار در عرصه مدیریت و برنامه‌ریزی شهری، انجام طرح‌های مطالعاتی و اجرایی در این حوزه، در چشم‌انداز اجرایی بسیاری از سازمان‌های متولی امر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در شهر دیده می‌شود. یکی از طرح‌هایی که اخیراً توسط شهرداری اصفهان در محلات مناطق پانزده‌گانه شهر اصفهان، مورد توجه قرار گرفته و شرح خدمات و روند مطالعات آن قرابت بسیاری با مفهوم بازآفرینی شهری دارد، «طرح ارتقاء کیفی محلات اصفهان» است. این طرح‌ها با توجه به نگاه همه‌جانبه نسبت به بافت محله و به‌کارگیری روش‌های مشارکت اجتماعی ساکنین در پیشبرد طرح، سعی در به‌کارگیری رویکرد بازآفرینی شهری پایدار در قالب ابزارهای اجرایی و کاربردی دارد. آنچه در انجام مطالعات مذکور حائز اهمیت است، تجارب حاصل از انجام مطالعات در سه سطح کلی شامل: انجام مطالعات، تدوین و تصویب پیشنهادات و اجرای پیشنهادات نهایی طرح می‌باشد. گذشته از وجود نکات مثبت فراوان در تدوین طرح مذکور و قرابت نظری و عملی آن با مفهوم بازآفرینی شهری، با توجه به عدم پیشینه درازمدت در انجام چنین طرحی، وجود چالش‌ها و نقص‌هایی در حین انجام مطالعات اجتناب‌ناپذیر بوده است. از این رو، در مقاله پیش رو سعی شده است با نگاهی گذرا بر تجارب حاصل از انجام طرح ارتقاء کیفی سه محله از محلات اصفهان، علاوه بر مرور نکات مثبت، چالش‌های مزبور در دو بخش کلی چالش‌های قانونی و چالش‌های اجرایی، ارائه و به مقایسه چالش‌های مورد نظر در هر سه محله پرداخته شود. بدیهی است، در این نوشتار کوتاه، مجال ارائه تمام نقاط قوت و کاستی‌ها وجود ندارد، اما سعی شده، اهم ویژگی‌های مذکور، به عنوان یک تجربه عملی ملموس، در پیوند با بافت اجتماعی، فرهنگی و کالبدی طرح ارائه گردد.       

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A review of “quality improvement plans of neighborhoods” in Isfahan with an urban regeneration approach

نویسندگان [English]

  • Maryam Karimi Azar Dariani 1
  • Mina Keshani Hamedani 2

1 Master of Urban and Regional Planning, Jihad Academic Researcher, Isfahan Branch, Iran

2 Ph.D. student of Shahr Sazi, academic faculty member, Isfahan branch, Iran

چکیده [English]

Abstract
Considering the application of sustainable urban regeneration approach in the field of urban  management and urban planning, conducting study and executive projects in this field can be seen in the executive perspective of many organizations responsible for making decisions in the city. One of the projects that has recently been considered by the Isfahan Municipality in the neighborhoods of the 15 districts in this city and has service description and study process very similar to the concept of urban regeneration is "Isfahan neighborhoods quality improvement project". Considering the comprehensive view toward the texture of the neighborhoods and applying methods of inhabitants' social participation in advancing the project, these projects seek to apply the sustainable urban regeneration approach in the form of executive and applicable tools. What is of great importance in these studies is the experiences from the previous studies in three general levels: carrying out the studies, formulation and approval of plans, and implementation of the final plans. Despite numerous positive points in formulating the mentioned plan and theoretical and practical similarity with the concept of urban regeneration, the challenges and deficiencies are inevitable as there is little research in this field. Therefore, the present study aimed to investigate the positive points of the plan as well as the challenges in two general parts: legal challenges and executive challenges, and to compare these challenges in three neighborhoods of Isfahan through a brief look at the experiences from the quality improvement plan of the three neighborhoods. Obviously, there is no space to provide all strengths and weaknesses in this paper, but it tried to provide the most important features, as a tangible practical experience in connection with the social, cultural, and physical contexts of the project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality Improvement
  • Urban Regeneration
  • Neighborhood