نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 )کارشناس ارشد طراحی شهری، موسسه آموزش عالی هنر و معماری پارس، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

هنر عمومی نقش‌های مختلفی در فضای شهری دارد که به دسته‌هایی چون مجسمه، موسیقی، نقاشی و نگاره‌های شهری، تئاترهای شهری، آب‌نماها و غیره تقسیم‌بندی شده است. مجسمه‌ها و المان‌های شهری یکی از این موارد است که مورد بررسی قرار گرفته و دارای طراحی و کارکردهای مختلفی می‌باشد. مجسمه‌های شهری از نظر کارکردی و طراحی به‌صورت بیانی، نمایشی و عملکردی تقسیم می‌شوند. هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتقاء کیفیت ادراکی فضای شهری توسط مجسمه‌های شهری است. مجسمه‌های مورد مطالعه در محدوده مرکزی شهر اصفهان شامل مجسمه‌های حاشیه رودخانه زاینده‌رود، فلکه‌های مهم شهر مانند خواجو و غدیر و خیابان‌های اصلی مانند چهارباغ عباسی قرارگرفته‌اند. همچنین سعی شده تا با استفاده از مصاحبه و مطالعه بر روی فضای شهری حدود 17 مورد از مجسمه‌ها بررسی و نقاط قوت و ضعف آن‌ها شناسایی و استخراج شدند. از جمله نقاط قوتی که می‌توان بدان اشاره کرد اهمیت مباحث تاریخی، فرهنگی و زیباشناختی شهری در مفاهیم مجسمه‌ها است. نقاط ضعفی که در بعضی از این موارد و مجسمه‌ها شاهد آن هستیم موضوعاتی مانند نورپردازی کم برخی از مجسمه‌ها، مکان‌یابی نامناسب مجسمه، بزرگ یا کوچک بودن مجسمه نسبت به فضای قرارگیری آن هم از نکاتی است که در ادراک و مهم بودن مجسمه باید بدان توجه کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of public art with emphasis on urban sculptures in promoting the perceptual qualities of urban space (Case study: Sculptures in the central area of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nasr esafahani 1
  • Saeedeh Harandizadeh 2

1 ) Master of Urban Design, Pars Institute of Higher Education of Art and Architecture, Tehran, Iran

2 (Master of Urban Design, Yazd University, Yazd, Iran)

چکیده [English]

Abstract
Public art has various roles in the urban space, which is divided into instruments such as sculpture, music, urban paintings and urban drawings, urban theaters, fountains, etc. Urban sculptures and elements are one of these that have been studied and have different designs and functions. Sculptures are functionally and designically divided into theatrical and functional expressions. The purpose of this study is to improve the perceptual quality of urban space by urban sculptures. The studied sculptures in the central part of Isfahan, including sculptures along the Zayandehrood River, important squares of the city such as Khajoo or Ghadir and main streets such as Chaharbagh Abbasi have been studied. Attempts have also been made to examine about 17 of the sculptures through interviews and studies on urban space, and to identify and extract their strengths and weaknesses. One of the strengths that can be mentioned is the importance of historical, cultural and aesthetic urban issues in the concepts of sculptures. Weaknesses that we see in some of these cases and sculptures, such as low lighting of some sculptures, improper location of the sculpture, (large or small) of the sculpture relative to the space used are also points that are perceived. And the importance of the statue must be taken into account.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Public art
  • Urban space
  • Perceptual quality
  • Sculpture
  • Isfahan