نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

)استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده
یکپارچه‌سازی اراضی در گرو شناخت تاب‌آوری  و برنامه‌ریزی برای اقتصاد روستا است. بسیاری از اراضی که دستخوش یکپارچه‌سازی شده‌اند در اثر عدم تاب‌آوری مناسب با شکست مواجه می‌شوند. در این راستا این مقاله با هدف کاربردی و روش توصیفی- پیمایشی به بررسی تاب‌آوری اقتصادی بهره‌برداران در یکپارچه‌سازی اراضی در بخش نوبران شهرستان ساوه و در روستای گوزلدره  پرداخته است. ابزار پژوهش (به تعداد 50 نفر بهره‌بردار در یکپارچه‌سازی) پرسشنامه، مصاحبه و برگزاری کارگاه‌های مشارکتی است که با استفاده از مقیاس تاب‌آوری کانر-دیویدسون (CD-Risc) و مقیاس یکپارچه‌سازی اراضی طراحی و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد. نتایج تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که 6 عامل امکان استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی، کاهش هزینه‌ها، افزایش ارزش زمین، افزایش راندمان تولید، تنوع محصول و گسترش سطح زیر کشت در مجموع درصد واریانس سازه تاب‌آوری اقتصادی یکپارچه‌سازی اراضی روستایی را تبیین کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهند که اتخاذ رویکرد یکپارچه‌سازی اراضی منجر به تاب‌آوری بیشتر خانوارهای روستایی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of economic Resilience of the beneficiaries of the land integration plan of Markazi province village Gozal dareh -Save

نویسنده [English]

  • Gitty Salahi Isfahani

)Assistant Professor, Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Social Sciences, Payam Noor University

چکیده [English]

Abstract
Land integration depends on recognizing the resilience and planning for the rural economy.
Many lands that have been integrated failed due to lack of proper resilience. In this regard, this paper aims to apply a descriptive-survey approach to examine the economic resilience of utilizators in land consolidation in the village of Gozal dareh. The city of Saveh. A research tool (50 land exploitation practitioners), a questionnaire, and interviewing and holding collaborative workshops that were designed using the Conner-Davidson (CD-RISC)Conservation Scale and the Land consolidation Scale. Component Data analysis was done using the software SPSS. The results of exploratory factor analysis showed that 6 factors of using agricultural machinery, reducing costs, increasing land value, increasing production efficiency, product diversity and extension of cropping area in a total of 100 variances in the economic restitution of land consolidation led to resilience Most rural households.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Sustainability
  • Land Consolidation
  • Operator
  • Gozal dareh
  • Saveh