نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 )دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 )دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی و عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان، ایران(

چکیده

 
 حیات هر شهری خصوصاً کلانشهرها به فضاهای پیرامونی خود وابسته است و در این میان زمین‌های کشاورزی و روستاها از عوامل مهم در گسترش و توسعه شهری محسوب می‌شوند. روستاها و زمین‌های کشاورزی در نتیجه گسترش شهرها تهدید می‌شوند. در این ارتباط، روستاها همراه با زمین‌های کشاورزی و باغ‌های اطراف شهر ارومیه نیز از این تغییرات بر کنار نمانده و با گسترش شهر تغییر کاربری داده‌اند. این پژوهش بر آن است تا تغییرات کالبدی- فضایی روستاهای واقع در حریم شهر ارومیه را در اثر گسترش شهر ارومیه بررسی نماید. این پژوهش بر اساس ماهیت از نوع توصیفی- تحلیلی و بر اساس هدف از نوع کاربردی می‌باشد. داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق طرح جامع و تفصیلی شهر، تحلیل نقشه‌ها و تصاویر ماهواره‌ای و استفاده از اسناد، کتب مرتبط با موضوع و سازمان‌های مرتبط جمع آوری گردیده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که همراه با گسترش شهر ارومیه، روستاهای حریم آن با واقع شدن در گوشه‌ای از شهر و البته خارج از محدوده تعیین شده شهری و ارزان بودن زمین به مقصد اصلی مهاجران تبدیل شده و کشاورزان با بالا رفتن قیمت زمین، دست از زراعت برداشته و با تغییر کاربری اراضی زراعی به شغل‌های غیر کشاورزی رو آورده‌اند. در نتیجه جمعیت این روستاها در مقایسه با سایر روستاها و نوع رابطه با زمین تغییراتی داشته است و این روند هم چنان ادامه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Physical-spatial changes of Urmia metropolis and its surroundings

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Karimi Karimi 1
  • parastoo darouiee 2

1 ) Ph.D. in Geography and Rural Planning, Faculty of Geographical Sciences, Khwarazmi University, Tehran, Iran

2 (Doctorate in geography and rural planning and member of academic faculty of Jihad University, Isfahan Branch, Iran)

چکیده [English]

Abstract:
The life of any city, especially the metropolises, depends on its surroundings and in the meantime, agricultural lands and villages are important factors in the development of urban. villages and agricultural lands are threatened as a result of urban sprawl. In this regard the villages along with agricultural lands and gardens around the city of Urmia have not been removed from these changes and have changed their use with the expansion of the city. This study aims to investigate the physical-spatial changes of villages located in the city of Urmia due to the development of the Urmia city. In this study, the type of applied research and its study method is descriptive-analytical. The required data and information have been collected through a comprehensive and detailed plan of the city, analysis of maps and satellite images, as well as through documents, books related to the subject and related organizations. The results show that the villages located in the city of Urmia, being located in a corner of the city, but outside the city limits and the cheap land has become the main destination for migrants and farmers. They have closed agriculture and turned to non-agricultural occupations by changing the land use. As a result, the population of these villages has changed extensively compared to other villages, and this trend continues

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical-Spatial Changes
  • Metropolis
  • Rural Population
  • Land Use Change
  • Urmia