نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسیارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی،دانشگاه گلستان،گرگان

2 کارشناسی ارشد اقتصاد،دانشگاه یزد.

3 دانشجوی دکتری جغرافیاوبرنامه ریزی شهری،دانشگاه پیام نور.تهران.

چکیده

چکیده
 کیفیت زندگی یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی جهان و از مباحث اساسی در تکوین سیاست‌گذاری اجتماعی محسوب می-شود که موضوعاتی چون رفاه، کیفیت، سلامت زندگی، نیازهای اساسی زندگی روبه رشد و رضایت‌بخش، فقر و مطرودیت اجتماعی، انسجام اجتماعی، نوع‌دوستی و از خود گذشتگی در میان اجتماع را در بر می‌گیرد. کیفیت زندگی مردم به عوامل زیادی از جمله اشتغال، درآمد مناسب، دسترسی به خدماتی همچون آموزش و بهداشت، سلامت، محیط طبیعی، امنیت و غیره وابسته است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف سطح‌بندی شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی از لحاظ شاخص‌های کفیت زندگی با استفاده از تکنیک جدید و دقیق تشخیص نسبی مرکب (Copras) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) پرداخته است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات و داده‌ها به‌صورت کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق 20 شهرستان استان آذربایجان‌شرقی و شاخص‌های مورد بررسی، 20 شاخص ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجان‌شرقی است و از آخرین داده‌های سالنامه آماری استان گلستان در سال 1394 هجری شمسی برای تحلیل استفاده شده است. جهت محاسبات آماری و ترسیم نمودارها و نقشه‌ها نیز از محیـط نرم‌افزاری Excel و 9.3 Arc GIS استفاده شده است. داده‌های تحقیق به روش اسنادی و میدانی جمع‌آوری شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین شهرستان‌های استان از لحاظ برخورداری از شاخص‌های کیفیت زندگی اختلاف قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. از این رو سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان توسعه استان بایستی بهترین راهبردها را در جهت ارتقاء شاخص‌های کیفیت زندگی در بین شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی در اولویت کار خود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Leveling the city of East Azarbaijan province in terms of quality of life Using the Couras and GIS techniques

نویسندگان [English]

  • mehdi khodadad 1
  • roya zare ghale seidy 2
  • azam morady 3

1 Master's degree in Geography and Rural Planning, Golestan University, Gorgan

2 Master of Economics, Yazd University.

3 PhD student in geography and urban planning, Payam Noor University, Tehran.

چکیده [English]

Abstract
The quality of life is one of the most important issues in the world after the basic issues in the development of social policy of people depends on many factors, including employment, decent income, access to services such as education and health, health, natural environment, security, and so on. The present study was carried out using 20 quality of life indicators, which are included in the statistics of Management and Planning Organization of East Azarbaijan province in 1394, following the ranking of the cities of East Azarbaijan Province in terms of having quality levels. Living with the use of Copras techniques. Excel and Arc 9.3 Arc GIS were used for statistical calculations and drawing maps and diagrams. The research method is descriptive-analytic. Data were collected by documentary and field studies. The results of the research show that there is a significant difference between the cities of the province regarding the quality of life indicators. Therefore, policy-makers and planners of the province's development should prioritize the best strategies to promote quality of life indicators among the cities of East Azarbaijan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life
  • Copras technique
  • Geographic Information System (GIS)
  • East Azarbaijan Province