نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای شهرسازی دانشگاه آزاد اصفهان خوارسگان

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری داشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده

 
معلولیت، به‌مثابه پدیدهای زیستی و اجتماعی، واقعیتی است که تمامی کشورها با آن مواجه‌اند. تأمین نیازهای دسترسی معلولان مستلزم به‌کارگیری تمهیدات ویژه‌ای است، چرا که تأمین دسترسی و فرصت‌های برابر برای آحاد جامعه یکی از ارکان حقوق شهروندی است. هدف از این مقاله بازتعریف محتوایی سیستم برنامه‌ریزی شهری بر پایه تحلیل انتقادی فضای شهری اصفهان از دید معلولین و ارائه توصیه‌های عملی برای بهبود شرایط اجتماعی، فضایی و فیزیکی شهرها به نفع افراد معلول جسمی می‌باشد. به این ترتیب محقق در پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است که مدل تشکیل یافته از مؤلفه‌های مورد انتقاد فضای شهری اصفهان از دید معلولین به چه صورت می‌باشد و این مدل چه میزان اعتبار دارد؟ نوع تحقیق در این پژوهش نوع توصیفی- تحلیلی است. در جمع‌آوری اطلاعات از مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای استفاده شده است. سپس عوامل داخلی و خارجی حاکم بر فضای شهری محدوده مزبور با استفاده از طیف لیکرت امتیازدهی و ارزیابی گردید. همچنین برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها از روش آمار استنباطی تحلیل مسیر و مدل سوات بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از مدل SWOT نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن ماتریس داخلی و خارجی جایگاه وضعیت برنامه‌ریزی در محدوده شماره IV قرار می‌گیرد؛ بنابراین راهبرد برنامه‌ریزی راهبرد تدافعی است و ضرورت دارد اقدام مؤثری در مناسب‌سازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلولین صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Content redefinition of urban planning system based on critical analysis of Isfahan urban space from the perspective of the disabled

نویسندگان [English]

  • Ali Shafiei Darafshani 1
  • Reza Mokhtari Malekabadi 2

1 (PhD student in Urban Planning, Azad University of Isfahan, Khoresgan)

2 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Payame Noor University, tehran)

چکیده [English]

Abstract
Disability as a biological and social phenomenon is a reality that all countries face. Meeting the access needs of people with disabilities requires the use of special measures because providing equal access and opportunities for members of society is one of the pillars of citizenship rights.The purpose of this article is to redefine the content of the urban planning system based on a critical analysis of Isfahan urban space from the perspective of the disabled and to provide practical recommendations for improving the social, spatial and physical conditions of cities in favor of physically disabled people. Thus, the researcher in the present study seeks to answer the question that what is the model of the components of the criticized urban space of Isfahan from the perspective of the disabled and how valid is this model? The type of research in this research is descriptive-analytical. Urban spaces are part of the open and public spaces of cities, which are a kind of crystallization of the nature of collective life. Urban spaces are a scene in which the story of collective life unfolds. They are spaces that allow people to access and work in it. While discussing social justice, Hahn sees access to places and spaces as broadly underpinning the efforts of people with disabilities to achieve equal opportunity. In every city, the necessary facilities for welfare and development must be provided for all sections of society. Many people with disabilities, especially the physically disabled, live in this world. On the other hand, cities are built for people who have a strong and healthy body. However, all citizens in cities, including the disabled, have the right to enjoy living and working opportunities in cities. The importance of citizenship equality is that people with disabilities, like other people in society, enjoy the facilities available in urban public spaces. People with physical disabilities are usually unable to move around cities due to physical barriers, unfair land use policies, substandard buildings, and insufficient public spaces available. Some developed countries of the world have paid attention to the needs of the disabled who have returned from the war since the eighties. As the social dimension of the issue expanded, it became even more important. These countries implemented programs that ensured the movement of the physically disabled in cities without any problems. In the present study, the type of study in terms of purpose is applied-developmental and the research method is analytical-descriptive in nature. The required information has been collected from documentary method and field or survey method. In the documentary method to review the theoretical foundations of research and statistics and information required, the most important research related to the subject, in the form of scientific articles in valid journals and statistical offices, municipalities, etc. have been used. The statistical population of the study will consist of two groups: 1- Managers and specialists in urban space affairs and affairs of the disabled; 2- All citizens with disabilities, veterans and mobility disabilities over 6 years old who are divided into five groups according to the types of disabilities (mobility and deaf - physically disabled, blind, visually impaired; spinal cord injuries). Descriptive statistics will be used to analyze the data obtained from the researcher-made questionnaire and the findings will be presented in the form of graphic representation and numerical indicators of the central tendency. Graphs are used to display graphically. Among the central tendency indices, the facade, which is the most appropriate type of central tendency index for reporting quantitative research, is used. Regression analysis is also used in SPSS20 software to check the validity of the model. Finally, the results of both stages are interpreted.
According to the studies and researches, it is concluded that the main problems of the disabled person in Isfahan are related to the network of roads and urban furniture. Adapting the passages for all citizens, especially the sensory-motor disabilities, is a must for you. Problems and obstacles in the urban pedestrian access network and the lack of comfortable movement on the sidewalks, create problems for different people. In the urban environment, people with disabilities, as an important group, should be considered in all urban designs. The blind in the city of Isfahan suffer from the lack of connection between the blind conductor routes and the disabled have problems with not considering their needs in the urban space. Therefore, measures must be taken to increase the participation and presence of this city. In the following, suggestions are provided to improve the situation of this city of Isfahan for the movement of the disabled and the mentally handicapped

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban planning
  • Urban space planning
  • Disabled
  • Isfahan city