نویسنده

دکترای برنامه ریزی شهری، شهرداری منطقه 9 اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

قرارگرفتن در مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار محوری­ترین اصل جهت تحقق آینده مناسب و مطلوب شهرها و کلانشهرهای کشور است. ضوابط و مقررات شهرسازی مهم­ترین مؤلفه شکل ­دهنده سکونتگاه های شهری است. این امر بیانگر این مطلب است که هرچه اجرای این ضوابط در امر ساخت و ساز بیشتر رعایت گردد، بستر و کالبد سکونتگاه های شهری کیفیت بیشتری پیدا نموده و به تبع آن جلوگیری از موج مهاجرت شهروندان به­ واسطه عدم رضایت از کیفیت کالبدی محل سکونت انجام می­ گردد. جلوگیری از مهاجرت نامناسب شهروندان ارتباط مستقیم با حفظ منابع و حرکت به سمت توسعه پایدار دارد. در این پژوهش ضوابط و مقررات شهرسازی به ده مؤلفه ضوابط پیش زدگی و بالکن، ضوابط پارکینگ، ضوابط مسیرهای پیاده، ضوابط ارتفاعات، ضوابط دسترسی و گذربندی، ضوابط کاربری، ضوابط نما، سیما و منظر شهری، ضوابط مناسب ­سازی معلولین، ضوابط مساحت و سطح اشغال، ضوابط مشرفیت و فضاهای نورگیری تقسیم ­بندی و در پرسشنامه شهروندان منعکس گردید. میزان به­ وسیله پرسشنامه و با طیف لیکرت 5 گزینه ­ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پرسشنامه با استفاده از آزمون تی تک نمونه نشان داد با توجه به حد متوسط پاسخ 3، سطح معناداری متغیرها کمتر از 05/0 بوده و میزان رضایت شهروندان از اجرای ضوابط شهرسازی در منطقه هدف پائین­تر از سطح نرمال بوده و این امر باعث افزایش تمایل شهروندان به مهاجرت بی­رویه و نهایتاً استفاده بدون برنامه از منابع و امکانات خدادی به خصوص در صنعت احداث ساختمان برخلاف اصول حرکت در جهت توسعه پایدار می­ گردد. بنابراین راهکارهای لازم به جهت اثربخشی مطلوب ضوابط و مقررات شهرسازی در منطقه 3 اصفهان و حرکت به سمت توسعه پایدار می ­بایست تبیین گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the effectiveness of city planning rules and regulations in sustainable development (District 3 city of Isfahan)

نویسنده [English]

  • Hamid Ghadiri Modares

Ph.D in Urban Planning, Isfahan District 9 Municipality, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Being on the path towards sustainable development is the most central principle to realize a suitable and desirable future for the cities and metropolises of the country. Rules and regulations of urban development is the most important component of shaping urban settlements. This indicates that the more the implementation of these rules in the matter of construction is observed, the quality of the foundation and body of urban settlements will be higher and accordingly, the wave of migration of citizens due to dissatisfaction with the physical quality of the residence will be prevented. Preventing inappropriate migration of citizens is directly related to preserving resources and moving towards sustainable development. In this research, the rules and regulations of urban development are divided into ten components: frontage and balcony rules, parking rules, footpath rules, height rules, access and crossing rules, user rules, facade rules and urban landscape rules, disability adaptation rules, area and occupation level rules, the standards of supervision and lighting spaces were divided and reflected in the citizens’ questionnaire. The level of satisfaction of the citizens of the third district of Isfahan with the implementation of these criteria was investigated by a questionnaire and with a 5-option Likert scale. The results of the questionnaire using the sample t-test showed that according to the average answer of 3, the significance level of the variables was less than 0.05 and the level of satisfaction of the citizens with the implementation of the urban planning regulations in the target area was lower than the normal level and this caused an increase The tendency of citizens to immigrate indiscriminately and ultimately use God’s resources and facilities without a plan, especially in the construction industry, is against the principles of moving towards sustainable development. Therefore, the necessary solutions for the optimal effectiveness of urban development rules and regulations in the 3rd district of Isfahan and moving towards sustainable development should be explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criteria and regulations of urban development
  • Sustainable development
  • Effectiveness
  • Satisfaction
  • Isfahan’s district 3