نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق با نگرشی کمی- کیفی انجام شده و عمدتاً توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر بهره‌گیری از روش‌های آماری، روش اسنادی- کتابخانه‌ای و پیمایش است. در مطالعات اسنادی از منابع داخلی و خارجی موجود در رابطه اسکان غیررسمی و ارتقاء بخشی و بهسازی در سکونتگاه‌های غیررسمی و گزارش‌ها و طرح‌های موجود درباره محله زینبیه استفاده گردیده است. همچنین در مطالعات پیمایشی و میدانی نیز از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده وضعیت کالبدی -اجتماعی و اقتصادی محله زینبیه استفاده شده است. پس از استخراج جامعه نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 پرسشنامه در بین ساکنین محله زینبیه و 15 پرسشنامه در بین کارکنان سازمان‌های ذی‌ربط شهری (شهرداری مناطق اصفهان، سازمان عمران و بهسازی شهری اصفهان) تکمیل شده و داده‌های به دست آمده در نرم‌افزار تحلیل آماری Spss مورد آزمون قرار گرفتند که جهت آزمون داده‌ها نیز از آزمون آماری اسپیرمن استفاده شده است. بر اساس نتایج در فرضیه اول؛ همبستگی اسپیرمن بین متغیر مشارکت محوری و ارتقاء بخشی و بهسازی محله زینبیه در سطح معنی داری 000/0 و با 95 درصد اطمینان می‌توان بیان داشت که بین این متغیرها رابطه معنی دار وجود دارد شدت رابطه بین متغیرها برابر 845/0 است که نشان دهنده رابطه مستقیم و مثبت بین متغیر است یعنی مشارکت محوری عاملی مؤثر در ارتقاء بخشی و بهسازی محله زینبیه اصفهان است. در فرضیه دوم؛ همبستگی اسپیرمن بین متغیر آگاه سازی و ارتقاء بخشی و بهسازی محله زینبیه در سطح معنی داری 000/0 و با 95 درصد اطمینان می‌توان بیان داشت که بین این متغیرها رابطه معنی دار وجود دارد شدت رابطه بین متغیرها برابر 921/0 است که نشان دهنده رابطه مستقیم و مثبت بین متغیر است یعنی آگاه سازی عاملی مؤثر در ارتقاء بخشی و بهسازی محله زینبیه اصفهان است. در فرضیه سوم؛ همبستگی اسپیرمن بین متغیر نهاد سازی و ارتقاء بخشی و بهسازی محله زینبیه در سطح معنی داری 000/0 و با 95 درصد اطمینان می‌توان بیان داشت که بین این متغیرها رابطه معنی دار وجود دارد شدت رابطه بین متغیرها برابر 892/0 است که نشان دهنده رابطه مستقیم و مثبت بین متغیر است یعنی نهاد سازی عاملی مؤثر در ارتقاء بخشی و بهسازی محله زینبیه اصفهان است. در فرضیه چهارم؛ همبستگی اسپیرمن بین متغیر رضایت ساکنین و ارتقاء بخشی و بهسازی محله زینبیه در سطح معنی داری 000/0 و با 95 درصد اطمینان می‌توان بیان داشت که بین این متغیرها رابطه معنی دار وجود دارد شدت رابطه بین متغیرها برابر 878/0 است که نشان دهنده رابطه مستقیم و مثبت بین متغیر است یعنی رضایت ساکنین عاملی مؤثر در ارتقاء بخشی و بهسازی محله زینبیه اصفهان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of upgrading and improvement in informal settlements Case study : (Zeinabiyah in Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Farnaz Taheri 1
  • Ramin Amininezhad 2

1 MA in Geography and Urban Planning, Payam Noor University, Isfahan, Iran

2 Assistant professor of Urban planning and Geography, Social science faculty, Payam noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This research was conducted with a quantitative and qualitative approach and is mainly descriptive and analytical and based on the use of statistical method ,library documentary method and surveys. In document studies, available internal and external sources related to informal settlement and accreditation and improvement in informal settlement and existing reports and analyzes about Zainabiyah neighborhood have been used. Also; in survey and field studies ,the interview questionnaire and observation of the physical , social and economic condition of Zainabiyah neighborhood have been used. After extracting the sample population using Cocharan`s formula, 384questionnaires were filled among the residents of Zainabiye neighborhood and 15 questionnaires were filled among the employees of urban organizations (Esfahan Regional Municipality ; Isfahan Civil and urban Development Organization) and the data obtained in the software SPS statistical analysis was tested, and Spearman`s statistical test was also used to test the data. based on the result in the first assumptions of Spearman`s correlations between the variable of central participation and the improvement of part of Zainbiye neighborhood at a significant level and with 0.000 and with 95%confidence it can be said that there is a relationship is the effective factor in the improvement and improvement of Zainbiye neighborhood of Isfahan. In the second hypothesis Spearman`s correlation between the variable of awareness and the improvement of Zainabiyah neighborhood is at significance level of 0.000and with 95%confidence ,it can be said that there is a significant relationship between these variables. The intensity of the relationship between the variable 921.0wich shows that there is a direct and positive relationship between the variable that is awareness is an effective factor In the promotion and improvement of Zainbiye neighborhood of Isfahan. In the third hypothesis, Spearman`s correlation between the variable of institutionalization and the improvement of Zainabiyah neighborhood is at a significant level of 0.000 and with 95%it can be said with confidence that there is a significant relationship between these variables, the intensity of the relationship between the variables is equql to 878.0wich indicates a direct and positive relationship between the variables, that is, the satisfaction of the residents is an effective factor in the improvement of Zainabiye neighborhood of Isfahan.in the fourth hypothesis of Spearmans`s correlation between the variable of resident`s satisfaction and the accreditation and improvement of zainabiyah neighborhood at a significant level of 0.000 and 95% confidence it can be stated that there is a significant relationship between the variables.the intensity of the relationship between the variable is equal to 878.0 which indicates a direct and positive relationship. The direction of the bartender is an effective and improvement of the neighborhood .