نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری داخلی، مؤسسه آموزش عالی دان شپژوهان پیشرو، اصفهان، ایران

2 دکترای معماری داخلی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی دان شپژوهان پیشرو اصفهان، ایران

چکیده

فضای اداری بعد از مسکن برای انسان با اهمیت ترین فضای زندگی روزمره و تعیین کننده در میزان سطح روحیه و سلامت روان کارمندان آن می باشد انسان بیش از هر زمان دیگر چه از نظر روحی و چه از نظر جسمی نیازمند طبیعت است. نیازی که همواره با خلقت انسان در پیوند بوده است؛ بنابراین، طراحی بیوفیلیک به منظور پاسخ به این نیاز انسان برای برقراری مجدد این تماس با طبیعت به معماری کمک می کند و طراحی بیوفیلیک نظری های است که هدف آن ادامه ارتباط فرد با طبیعت در محیط های روزانه یعنی زندگی و کار می باشد. هدف اصلی این پژوهش با عنوان تأثیر بیوفیلیک در واحد اداری جهت بهبود سامت روان تجزیه و تحلیلی است از طراحی بیوفیلیک که چگونه بر روی انسان تأثیر می گذارد و می تواند به سامت روانی و کاهش استرس کارکنان در فضاهای اداری کمک کند. برای نوشتن این پژوهش از روش توصیفی– تحلیلی و با مروری بر اسناد کتابخانه ای صورت گرفته شده است نتایج به دست آمده نشان می دهد طراحی بیوفیلیک تأثیر مثبتی بر سلامت، عملکرد شغلی و تمرکز کارکنان در محیط کار می گذارد و در کاهش اضطراب و استرس نیز مؤثر است که با بررسی نمونه موردی های خارجی و الگو گرفتن از آن با کمک گیری از مؤلفه های بیوفیلیک همچون بهینه کردن و استفاده از نور طبیعی و صدای الهام بخش طبیعت و طیف رنگی مناسب شاخص و خنثی القاکننده حس طبیعت و بافت و فرم طبیعتگرا برای کیفیت بخشی بیشتر در فضا کار و اداری می توان ارتباط و تعامل عمیقی بین انسان با طبیعت خود برقرار نمود و از استرس و تنش های موجود کاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Biophilic in the office space to improve mental health

نویسندگان [English]

  • Mehdi Sadat 1
  • Ghazal Farjami 2

1 Master’s student of Interior architecture, Daneshpajoohan Pishro Higher Education Institute (DHEI), Isfahan, Iran

2 Ph.D. in Interior architecture, Faculty member of Daneshpajoohan Pishro Higher Education Institute (DHEI), Isfahan, Iran

چکیده [English]

After housing, the office space is the most important space of daily life and determines the morale and mental health of its employees. Humans need nature more than ever, both mentally and physically. A need that has always been linked to human creation. Therefore, biophilic design helps architecture in order to respond to this human need to establish contact with nature, and biophilic design is a theory, the purpose of which is to continue a person’s relationship with nature in daily environments, i.e. life and work. The main goal of this research, titled the effect of biophilic in the office unit to improve mental health, is to analyze and analyze how the biophilic design affects people, which can help to improve mental health and reduce harm in office spaces. To write this research from the descriptive-analytical method and by reviewing the library documents, the obtained results show that biophilic design has a positive effect on job performance and health damage in the workplace, and you will notice that health and stress are also investigated. An example of external items and modeling it with the help of biophil components is an optimization and use of natural light and the inspiring sound of nature and a suitable and neutral color that induces a sense of nature and texture and nature-oriented form for more quality in the work space. And I can show administrative and social activities between man and
nature and reduce existing stress and tensions.