نویسنده

استادیار گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

در تعیین شکل شهری پایدار و به دست آوردن شاخص­های آن ابهامات زیادی وجود دارد. پژوهشگران برای سنجش کمی شکل شهری می‌توانند شاخص‌های مورد نظر خود را از مجموعه وسیعی انتخاب کنند. از انواع شکل شهری که تحقیقات فراوانی را به خود اختصاص داده، پراکنده رویی است. پراکنده روئی شهری در تقابل با گروه‌هایی همچون جنبش رشد هوشمند است که هدفشان هدایت توسعه شهری به‌سوی فشردگی بیشتر است. اختلاف نظریات در مورد دو بحث اصلی و متضاد در مورد پایداری شکل شهری (فشردگی و پراکنده رویی) نشان می‌دهد که اگرچه ایده شهر فشرده در برخی موارد مورد انتقاد قرار گرفته، ولی نهایتاً نظریات بسیاری را به سمت خود جلب کرده است و مسلماً شکل شهری آینده برای رسیدن به پایداری نمی‌بایست بر خلاف اصول و قواعد شهر فشرده عمل نماید. در این تحقیق با بررسی مطالعات پیشین در رابطه با تعاریف مختلف فشردگی و پراکنده رویی شهری، به بررسی هر کدام از شکل‌های شهری و تأثیرات آن‌ها بر جنبه‌های مختلف، بدون برتری دادن به یکی از این فرم‌ها پرداخته شده است. روش تحقیق از نوع تحلیلی است و نهایتاً به این نتیجه می‌رسد که به‌جای تمرکز بر یک فرم خاص برای پایداری شهری و با توجه به شرایط کالبدی، اقتصادی و اجتماعی هر شهر، فشردگی شهری می‌بایست فقط به‌عنوان یک راه­حل برای نیل به شکل پایدار شهری مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the characteristics of a sustainable urban form: Compression versus Sprawl

نویسنده [English]

  • Bahare Mojarabi Kermani

Assistant Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Islamic Azad University, Karaj, Iran

چکیده [English]

There are many ambiguities in determining the shape of a sustainable city and obtaining its indicators. Researchers can choose their desired indicators from a wide range to measure the urban form quantitatively. One of the types of urban forms that has been studied a lot is sprawl. Urban sprawl is in opposition to the Smart Growth Movement, with the aim of guiding urban development towards compactness. The difference of opinions on the two main and conflicting debates about the sustainability of the urban form (compression and sprawl) shows that although the compact city idea has been criticized in some cases, it has finally attracted many ideas. Certainly, in order to achieve sustainability, the future urban form should not act against the principles and rules of the compact city. In this research, by reviewing previous studies regarding different definitions of compactness and urban sprawl, without giving superiority to one of these forms, each of the urban forms and their effects on different aspects has been examined. The research method is analytical and finally, it comes to the conclusion that according to the physical, economic and social conditions of each city, urban compaction should be considered only as a solution to achieve urban sustainability instead of focusing on a specific urban form.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban form
  • Compactness
  • Sprawl
  • Sustainability