نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشیار گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

تحلیل نواحی اجتماعی سازوکاری را شرح می دهد که توسط آن خانوارها، مناطق مسکونی خاصی را در درون شهر انتخاب می کنند یا به آن تخصیص می یابند. این ساز و کار قطعی نبوده و نقشه واضحی در ارتباط با آن وجود ندارد. به همین منظور، برای تحلیل نواحی اجتماعی نیاز به به کارگیری روشی است که پیچیدگی های مختلف فضایی درون و بین بخشی را حل نماید. در این بین، مدل سه ساخت از جمله روش های جامع و یکپارچه در تحلیل نواحی اجتماعی به شمار می رود که بر اساس سه عامل وضعیت اجتماعی- اقتصادی، وضعیت مسکن و خانوار و وضعیت جدایی گزینی یا تبعیض نژادی به تفکیک یا متمایز نمودن نواحی اجتماعی می پردازد. به همین دلیل، در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و مدل سه ساخت ابتدا به تعیین معیارهای قابل به کارگیری در تعیین نواحی اجتماعی در منطقه 7 شهر اصفهان به عنوان مورد مطالعة این پژوهش پرداخته و سپس بر اساس فن نقشه های همپوش، نقشه های حاصل از معیارها باهم ترکیب شده است و در نهایت، نواحی اجتماعی منطقه 7 شهر اصفهان برپایة تحلیل های انجام شده در نقشه ای به تصویر درآمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social area analysis at seventh district of Isfahan by use of three construct model and overlapping map technique

نویسندگان [English]

  • maryam arab loudaricheh 1
  • afsaneh talebi varnosfaderani 2
  • mahmud mohammadi 3

1 Ph.D candidate in urban planning, Faculty of Architecture and Urbanism, Art University of Isfahan, Isfahan , Iran

2 Ph.D candidate in urban planning, Faculty of Architecture and Urbanism, Art University of Isfahan, Isfahan , Iran

3 Associate professor of Urban planning, Faculty of Architecture and Urbanism, Art University of Isfahan, Isfahan , Iran

چکیده [English]

The analysis of social areas describes the mechanism by which households select or are assigned specific residential areas within the city. This mechanism is not definitive and there is no clear plan related to it. For this purpose, for the analysis of social areas, it is necessary to use a method that solves the different spatial complexities within and between departments. In the meantime, the model of three constructions is considered as one of the comprehensive and integrated methods in the analysis of social areas, which separates or differentiates social areas based on three factors: socio-economic status, housing and household status, and segregation or racial discrimination. For this reason, in the current research, using the descriptive-analytical method and the three-structure model, firstly, it determined the criteria that can be used in determining the social areas in the seventh district of Isfahan city as the case study of this research, and then, based on the overlapping map technique, the resulting maps of criteria have been combined and finally, the social areas of 7th district of Isfahan have been depicted in a map based on the analyzes carried out.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social areas
  • Socio-economic status
  • Social capital
  • Three construct model