نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی، گرایش مسائل اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان، اصفهان، ایران

چکیده

تاریخ اجتماعی و سیاسی شهر تاریخ دفاع از امنیت شهر یا اجتماع شهری است؛ که این امنیت علاوه بر فضا، اجتماع انسانی را نیز در بر می گیرد و انسان در این گود و در همه زمینه ها من جمله زندگی شهری به دنبال معنا و ارتباط بوده که اگر این معنا و چگونگی ارتباط برایش نمود نداشته باشد احساس ناامنی نموده و فضای شهر را ناامن و یا به نوعی بی دفاع احساس می کند؛ و اشکال بیگانگی در او نمود می یابد. به ویژه بیگانگی فضایی، بیگانگی جمعی و درنهایت بیگانگی از شهر. بیگانگی شهری و اشکال آن تحت تأثیر ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی شهرهای سرمایه داری و انواع حکمرانی ابزارهای به کارگیری در توسعه و تغییر و تحول در ریخت شناسی و فضای شهر و همچنین چگونگی ارتباط که نبض زندگی شهری را رقم می زند و نیز تأثیر پاراف آموزش تحت عنوان سرمایه اجتماعی، نمود می یابد. به نظر می رسد که عدم توجه به مؤلفه های مطرح شده، براساس فضاهای قابل دفاع و کارکرد برخی فضاهای قابل دفاع به فضاهای غیرقابل دفاع (تبدیل مکان ها به نامگان) جزء عوامل اصلی شکل گیری فضاهای بی دفاع در شهرهاست. در این پژوهش با روش تحقیق اسنادی، به دنبال این سؤال هستیم که آیا فضای و مکان های ناامن در جامعه ایران نمود دارد و اگر وجود داشته سیر آن چگونه بوده و به دنبال چه عواملی شکل گرفته است. سپس به بررسی معیارهای تدوین شده و برگرفته از نظریه ها و مقاله ها و کتبی که به نوعی مرتبط با موضوع مذکور بوده اند، پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی، ابزار جمع آوری اطلاعات بر اساس اسناد و مدارک و غیره، جامعه موردمطالعه فضای بی دفاع استان اصفهان می باشد. نتایج و یافته های پژوهش برآمده از اسناد و مدارک و جمع آوری داده ها از منابع مختلف نشان می دهد، فضاهایی جزء ناامن ترین فضاها مطرح شده اند که با پهنه های نهایی مسائل جامعه هم پوشانی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating How Defenseless Urban Spaces Are Formed

نویسندگان [English]

  • mohtaram bahmae 1
  • Asghar Mohamadi 2

1 Ph.D in Sociology, Islamic Azad University, Dehaghan Branch, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Dehaghan Branch, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The social and political history of the city is the history of defending the city security or urbancommunity. In addition to space, this security includes human society as well, that if the elites of the meaning and manner of communication are not manifest to them, they feel insecure and find the urban space unsafe or in some way defenseless,and forms of alienation are manifested in them especially spatial alienation, collective alienation and finally alienation from the city. Urban alienation and its forms under the influence of cultural, social, economic and political characteristics of capitalist cities and types of governance and the tools used in development and change in the morphology and space of the city, as well as the way of communication that determines the pulse of urban life. Also, the effect of initial education is manifested as social capital. It seems that ignoring the mentioned components, based on defensible spaces and the function of some defensible spaces into indefensible spaces (changing places into non-places) is one of the main factors in the formation of defenseless spaces in cities. This study examines whether there are unsafe spaces and places in Iranian society, and if so, what was its course and what factors have formed it? then, the criteria compiled and taken from the theories, articles and books that were somehow related to the mentioned subject have been examined. The research method is descriptive.The collection of information is based on documents, and the studied community is the defenseless area of Isfahan province. The findings of the research derived from the documents and data collection from different sources demonstrated that spaces overlapping with the ultimate areas of social issues have been considered as the most unsafe spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Spaces
  • Governance
  • Enviromental And Physical Design
  • Defenseless Space
  • Urban Defenseless Spaces
  • Place And Non-Place