نویسنده

مدرس گروه شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

برنامه ریزی محله محور با رویکردی مشارکتی، دموکراتیک و مردم محور مبتنی بر تطبیق برنامه‌ها و طرح‌ها با نیازها و خواسته‌های ساکنین محله‌های شهر است، تحقق آن وابسته به مشارکت شهروندان در سطح محله‌ها است، اما در نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری ایران مشارکت با محدودیت‌هایی مواجه است این پژوهش برآن است تا عوامل تسهیل کننده و محدود کننده مشارکت شهروندان در برنامه ریزی محله محور را به صورت موردی در شهر اصفهان بررسی نماید. براساس هدف پژوهش از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت روش از نوع توصیفی- موردی و تحلیلی است در گردآوری داده‌ها از روش اسنادی و میدانی به شکل پرسشنامه استفاده شده است. در تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری فریدمن و آزمون تی تک نمونه‌ای و تحلیل خوشه‌ای در نرم افزار spss استفاده شده است یافته‌های پژوهش نشان می‌ دهد از جمله عوامل محدودکننده در مشارکت محله محور مشخص نبودن جایگاه مشارکت کنندگان در ساختار مدیریت شهری، بی‌توجهی مدیریت شهری به مشارکت، عدم اعتقاد مدیران و مسئولین شهری به مشارکت، تأثیرپذیری مدیریت شهری از تصمیمات کلان کشوری و استانی از مهمترین عوامل محدودکننده مشارکت در برنامه ریزی محله محور اصفهان است. ایجاد ساختار مدیریت واحد شهری، سود آور کردن مشارکت و بکارگیری الگوی تأثیرگذاری مستقیم مشارکت مردمی در مدیریت شهری از عوامل تسهیل کننده مشارکت در برنامه ریزی محله محور اصفهان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

analysis of facilitators and limiting participation of citizens in neighborhood planning : case study of isfahan city

نویسنده [English]

  • Farshad Tahmasebizadeh

Lecture of Urban Planning, Isfahan University of Art, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Neighborhood planning with a participatory, democratic and people - oriented approach is based on the adaptation of programs and plans with the needs and wants of residents in the city, its realization depends on the participation of citizens in the neighborhood level, but in iran ‘s urban management and planning system, participation is faced with limitations. This research intends to study the factors which facilitate and limit the participation of citizens in the neighborhood planning in isfahan case study. Accordingly, the purpose of the study is practical and based on the nature of the method is descriptive - case and analytical in data collection by documentary and documentary method in form of questionnaire. Friedman test and one sample t - test and cluster analysis in spss software have been used to analyze the data. the findings of the research show that the factors limiting the participation of neighborhood in the structure of urban management, lack of attention of urban management to participation, lack of managers ‘ beliefs and urban authorities to participation, impact of urban management and provincial and provincial macro decisions are the most important factors in neighborhood planning. Creating a structure of urban management, making profit making, and applying the model of direct influence of participation in urban management is one of the factors facilitating participation in neighborhood planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • participation
  • central district
  • facilitators
  • limiting
  • Isfahan