مقایسه تطبیقی میادین شهرهای ایتالیا و ایران به عنوان تجسم فضایی-کالبدی ساختارهای سیاسی- اجتماعی- مذهبی

مانا وحیدبافنده؛ مرتضی میرغلامی

دوره 1401، شماره 24 ، آذر 1401، صفحه 5-38

https://doi.org/10.22034/jspr.2022.702070

چکیده
  میدان در مفهوم واقعی آن فضای باز وسیعی است که معمولا بر اجتماعات مردمی و ساختارهای سیاسی- اجتماعی جامعه تأثیر مستقیم دارد. برای فهم مفهوم فضاهای شهری در شهرهای اروپا بایستی مفهوم آگورا در یونان باستان را جستجو کرد که نقش مهمی در تنظیم روابط نهادهای مختلف شهری از جمله مذهب، سیاست، اجتماع و تجارت در شهرهای آن دوره داشته است. دوره مهم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات شهری
مروری سیستماتیک بر نقش حاکمیت در ارتقاء شادی شهروندان

سحر سماواتی

دوره 1401، شماره 24 ، آذر 1401، صفحه 39-54

https://doi.org/10.22034/jspr.2022.701832

چکیده
  امروزه روند فزایند های از مطالعات اجتماعی به بررسی و ارزیابی ارتباط تصمیمات سیاست گذاری های عمومی و الگوی حاکمیت شهری بر کیفیت زندگی و شادی شهروندان پرداخته اند. حکومت خوب همواره یکی از معیارهای کلیدی اثرگذار بر شادی شهروندان شناخته شده و بهترین جوامع با میزان شادی و خوشبختی شهروندان ارزیابی شده اند. محدودیت مطالعات در این حوزه و ...  بیشتر

ارزیابی اثرات سلامت (HIA) شهرهای جدید بر ساکنان این شهرها (مورد مطالعه: شهر جدید صدرا)

مهدی منتظرالحجه؛ نازنین صاحبی

دوره 1401، شماره 24 ، آذر 1401، صفحه 55-72

https://doi.org/10.22034/jspr.2022.702042

چکیده
  ایجاد شهرهای جدید به دلیل حجم عظیم فعالیت‌های انجام‌ یافته، منابع مصرف شده و گروه جمعیتی قابل توجهی را که به خود جذب می کند، اثرات عمیقی بر ابعاد مختلف زندگی انسان و اکوسیستم برجای می گذارد؛ بنابراین ضروری است این طرح ها از جنبه اثراتشان بر ابعاد مختلف زندگی شهروندان به ویژه سلامت ایشان مورد ارزیابی قرار گیرند. در طی سال‌های اخیر ...  بیشتر

مطالعات شهری
بازشناسی نقش قنات بر زیست پذیری سکونتگاه های شهری و روستایی با استفاده از روش فراترکیب

پرستو داروئی؛ مینا کشانی همدانی

دوره 1401، شماره 24 ، آذر 1401، صفحه 73-93

https://doi.org/10.22034/jspr.2023.707365

چکیده
  زیست پذیری در معنای اصلی و کلی خود به مفهوم دستیابی به قابلیت زندگی است که بر کیفیت زندگی در سطح محلی متمرکز است و در طول سال‌ها تکامل یافته و اغلب منعکس‌کننده رابطه‌ای ایده‌آل بین محیط زندگی و زندگی اجتماعی است. با توجه به این موضوع، شکل‌گیری سکونتگاه‌ها به ویژه در مناطق گرم و خشک و زیست پذیری آنها، نماد بارز تعامل انسان و طبیعت ...  بیشتر

تحلیل عوامل تسهیل کننده و محدودکننده مشارکت شهروندان در برنامه ریزی محله محور: (مطالعه موردی شهر اصفهان)

فرشاد طهماسبی زاده

دوره 1401، شماره 24 ، آذر 1401، صفحه 95-115

https://doi.org/10.22034/jspr.2022.702071

چکیده
  برنامه ریزی محله محور با رویکردی مشارکتی، دموکراتیک و مردم محور مبتنی بر تطبیق برنامه‌ها و طرح‌ها با نیازها و خواسته‌های ساکنین محله‌های شهر است، تحقق آن وابسته به مشارکت شهروندان در سطح محله‌ها است، اما در نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری ایران مشارکت با محدودیت‌هایی مواجه است این پژوهش برآن است تا عوامل تسهیل کننده و محدود کننده ...  بیشتر

تحلیل نقش مؤلفه های منظرشهری بر کیفیت محیط زیست شهری و رفتار زیست محیطی شهروندان (مطالعه موردی: مناطق ده گانۀ کرج)

مینا حیدری تمرآبادی؛ تاج الدین کرمی

دوره 1401، شماره 24 ، آذر 1401، صفحه 117-131

https://doi.org/10.22034/jspr.2022.701820

چکیده
  شهرها به عنوان محل زندگی زمانی بیشترین مطلوبیت را بر کیفیت زندگی ساکنان خود ایجاد میکند که خواسته های وی را برآورده سازد. این خواسته ها در قالب تحقق ارزش هایی چون زیبایی منظر، آرامش، تنوع و.... معنا پیدا می کند. چنانچه هر یک از این ارزش ها در محیط زندگی یک فرد فاقد مطلوبیت باشد بر ادراک واحساس وی از مکان و در نتیجه بر سطح رضایتمندی از محیط ...  بیشتر