نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

حاشیه نشینی پیامد رشد سریع شهرنشینی در جامعه مدرن و مشکل بزرگی است که کلانشهرها به ویژه در کشورهای درحال توسعه با آن روبرو هستند. جایی که سیاست فعلی دولت برای ریشه کنی حاشیه نشینی مغایر با یکی از حقوق اولیه انسانی مهاجران است. ادغام تدریجی اینگونه مناطق در شهرها انسانی ترین و واقع بینانه ترین روش در راستای بهتر کردن فضای زندگی این مناطق است. این نوع سکونتگاه در شهر اصفهان به سرعت در حال رشد است. ناحیه امیرعرب سکونتگاهی غیررسمی و حاشیه ای شهر اصفهان است. این مطالعه به شاخص های کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی، زیست محیطی و زیرساخت شهری به عنوان معیارهای کلیدی برای تحلیل و ارزیابی سکونتگاه‌های غیررسمی در منطقه امیرعرب می پردازد. اصلی ترین هدف این پژوهش، برنامه ریزی سکونتگاه‌های حاشیه ای و غیررسمی برای ناحیه امیر عرب است که بر اساس رویکرد راهبرد توسعه شهری (CDS) تهیه و تدوین خواهد شد. این مطالعه از روش تحلیل توصیفی-تحلیلی استفاده کرده و داده های موردنیاز از منابع کتابخانه ای و پیمایش میدانی به دست آمده است. از روش نمونه گیری تصادفی برای شناسایی نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدهای روش SWOT بهره گرفته شده و درنهایت به ارائه راهبردهای مناسب برای برنامه ریزی این نوع سکونتگاه انجامیده است. برای تائید فرضیه ها و روایی آنها از آزمون کای خی‌دو استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Planning the development of marginal settlements in metropolises with the approach of urban development strategy (CDS) (Case study: Amir Arab neighborhood of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • keyvan Rafiei 1
  • Ahmad Najafi 2
  • Bahareh Tadayon 3

1 Department of Architecture and Urban Planning, Isfahan (khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

2 Department of Architecture and Urban Planning, Isfahan (khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Isfahan (khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Marginalization is a consequence of the rapid growth of urbanization in modern society and a big problem that metropolises face, especially in developing countries. Where the current government policy to eradicate marginalization is contrary to one of the basic human rights of immigrants, the gradual integration of such areas in cities is the most humane and realistic way to improve the living space of these areas. This type of settlement is growing rapidly in the city of Isfahan. Amir Arab district is an informal and marginal settlement of Isfahan city. This study deals with physical, economic, social, demographic, environmental, and urban infrastructure indicators as key criteria for analyzing and evaluating informal settlements in the Amir Arab region. The main goal of this research is to plan marginal and informal settlements for the Amir Arab district, which will be prepared and compiled based on the approach of urban development strategy (CDS). This study used the descriptive-analytical analysis method, and the required data was obtained from library sources and a field survey. The random sampling method has been used to identify the strengths and weaknesses, opportunities and threats of the SWOT method and finally it has led to providing suitable strategies for planning this type of settlement. To confirm the hypotheses and their validity, the chi-square test was used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • informal settlements
  • CDS
  • urban planning
  • marginalization
  • urban development